Trečiadienis, kovo 12

Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95

Kad ir ką Viešpats mumyse darytų, vienintelis Jo tikslas – stiprinti mūsų tikėjimą. Šiandienos Danieliaus knygos skaitinys moko mus, kad išbandymai dažnai ugdo tikėjimą. Anot šio pasakojimo, Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas Babilonijos nelaisvės metu buvo pranašo Danielio draugai. Babilonijos karaliui Nebukadnecarui įsakius visų tautų žmonėms garbinti aukso statulą, šie trys vyrai drąsiai atsisakė, jie nepabūgo galimų savo apsisprendimo padarinių. Tai sužinojęs karalius labai įtūžo ir įmetė šiuos drąsuolius į septyniskart labiau nei paprastai įkaitintą krosnį. Tačiau trys didvyriai išėjo iš krosnies visiškai sveiki ir net nepaliesti ugnies, o karalius išpažino Jahvę vieninteliu tikru Dievu.

Dievas nori, kad tikėtume, jog Jis visada su mumis, ir ypač užklupus sunkumams ir išbandymams. Mūsų priešas šėtonas, versdamas pasiduoti baimei bei abejonėms, siekia, jog paliautume pasitikėję Dievu. Tačiau pažadas, kad Dievas išbandymų metu atskleidžia savo ištikimybę ir galią, išlieka.

Visiems mums kartais būna labai sunku – tenka išgyventi silpnumo ir pagundų laikotarpius, savo planų bei užmojų griūtį, nusivylimus ar netgi mums brangaus žmogaus mirtį. Dievas nori šiuos sunkius laikotarpius panaudoti mūsų tikėjimui išgryninti ir patraukti mus į gilesnę bendrystę su Juo. Juk būtent išbandymų metu aiškiausiai suvokiame, kad stiprybė ateina ne iš mūsų pačių, bet iš Dievo, kuris niekada mūsų nepalieka.

Jei, kaip ir skaitinyje minėti vyrai, kreipsime savo žvilgsnį į Viešpatį, nuo Jo niekas negalės mūsų atskirti. Teresė Avilietė savo liturginiame maldyne buvo įsidėjusi skirtuką su žodžiais: „Niekas tavęs tegu nebaugina ir neliūdina. Viskas greitai prabėga, tik Dievas niekuomet nesikeičia. Kantrybė visa laimi. Tam, kuris turi Dievą, nieko nestinga, nes Jo vienintelio pakanka.“ Panašiai ir šv. Petras krikščioniškąjį tikėjimą pavadino „brangesniu už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas“ (1 Pt 1, 7).

Taigi prašykime Viešpaties stiprinti mūsų tikėjimą, kad pajėgtume nugalėti visus mus užklupusius išbandymus ir džiūgauti dėl Jo nuolatinio buvimo su mumis.

Viešpatie, patikiu Tau savo gyvenimą. Tegul niekas nesutrukdo man džiaugtis Tavo artumu bei meile.


Dan 3, 52–56; Jn 8, 31–42