Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
BAŽNYČIA IR ŽMOGAUS TEISĖS
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
Rengimas ir platinimas

Redaktoriai
Bendradarbiai ir talkininkai
Rėmėjai
Vincentas Sladkevičius
Julijonas Steponavičius
Juozas Zdebskis
Alfonsas Svarinskas
Jonas Kauneckas

Rėmėjai

Leidžiant „Kroniką“ pogrindžio sąlygomis, tuometinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovybė negalėjo oficialiai remti „Kronikos“ leidybos. Negana to, „Kronika“ kritikavo kai kuriuos aukštus Bažnyčios pareigūnus dėl neprincipingo nuolaidžiavimo sovietų valdžios vykdomai politikai. „Kronikos“ redaktoriai esminiais klausimais nuolat tardavosi su sovietų valdžios nuo pareigų nušalintais vyskupais Vincentu Sladkevičiumi ir Julijonu Steponavičiumi. Patarimais, autoritetu ir lėšomis „Kronikos“ leidybą rėmė daugelis veiklesnių kunigų. Ypač paminėtini kunigai Alfonsas Svarinskas, Juozas Zdebskis, Jonas Kauneckas, Jonas Lauriūnas SJ (1924 – 1991), Bronius Antanaitis (g.1925), Pranas Račiūnas MIC (1919–1997) ir Kazimieras Žemėnas (g. 1935). Daugelis žmonių Lietuvoje, ypač išeivijoje, negalėdami kitaip padėti, stengdavosi paremti „Kronikos“ leidybą lėšomis ar techninėmis priemonėmis.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13