Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS RAIDA
RELIGIJŲ SAMBŪVIS LDK
BAŽNYČIA IR LUOMAI
BAŽNYČIA IR TAUTYBĖ
KONFESINIS VISUOMENIŠKUMAS
BAŽNYČIA PER DVI OKUPACIJAS
BAŽNYČIA IR ŽMOGAUS TEISĖS
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas
RELIGIJA IR ATGIMIMAS

BAŽNYČIA IR ŽMOGAUS TEISĖS

Religinė procesija į Šiluvą 1980 m.

Sovietų valdžios laikotarpiu Katalikų Bažnyčia atliko ypatingą vaidmenį gindama žmogaus teises – ypač sąžinės ir religijos laisvę. Naujas Bažnyčios savigynos, o drauge ir žmogaus bei religijos teisių gynimo etapas prasidėjo apie 1970 m. Akivaizdžiausia šio dvasinio pasipriešinimo sąjūdžio išraiška – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidyba ir Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikla. Šias ir kitas tikinčiųjų teisių gynimo iniciatyvas vykdė katalikų kunigai bei pasauliečiai, savo veiklą derindami su sovietų valdžios nušalintais nuo teisėto vyskupijų valdymo vyskupais. Lietuvoje komunistų valdžiai nepavyko suskaldyti Bažnyčios supriešinant aktyvesnius kovotojus už žmogaus teises ir valdžiai lojalesnius kunigus bei tuometinius vyskupijų administratorius. Lietuvos katalikai aktyviai dalyvavo ir kitose žmogaus teisių gynimo iniciatyvose, pvz., Lietuvos Helsinkio grupėje.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13