Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Švč. M. Marijos apsireiškimas
Šiluvos bažnyčia
Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas
Apsireiškimo koplyčia
Šilinės atlaidai
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai

Švč. M. Marijos apsireiškimas

Tai įvykę apie 1608 ar 1612 metus.

„Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergaitę išskleistais plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą ir pranešė, ką matė. Katechetas pasikvietęs bakalaurą, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir taip pat pamatė verkiančią mergaitę, kaip buvo matę piemenėliai. Įsidrąsinęs kreipėsi į ją: 'Mergaite, ko verki?‘ Mergaitė atsakė: 'Verkiu dėl to, kad prieš tai šioj vietoj buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama‘. Tai tarusi ji pranyko. Katechetas su bakalauru, kaip klaidatikiai, paniekino tą regėjimą, palaikydami piktosios dvasios padaru“.

Abu kalvinai, kalbėjęsi su Švč. M. Marija, yra istoriniai asmenys: katechetas Mikalojus Fiera ir bakalauras Saliamonas Grocijus. Beje, po to Fiera paliko Šiluvą – galbūt per daug išgarsėjo tarp šiluviškių…

Švč. M. Marijos apsireiškimas siejamas su paslėptų Šiluvos bažnyčios fundacijos dokumentų atradimu.

„Vienas senas ūkininkas, nuo senatvės beveik apakęs, tarė: 'Mieli kaimynai, sakykit ką norit, bet aš jus tikinu, kad ant akmens buvo ne gundymas, bet pasirodė toji Mergelė su sūneliu, kurio garbei anoje vietoje stovėjo senobinė katalikų bažnyčia‘. Jo prakilnybė kun. Kazakevičius Smolka nuvyko į Šiluvos valsčių ir primygtinai prašė to seno ūkininko, kad parodytų tą vietą. Senukas leidosi prikalbinamas ir liepė jį nuvesti į dirvą, kuri tais metais buvo rugiais apsėta. Jis tikino, nors aklas, bet apčiuopomis parodysiąs ir senosios bažnyčios užkasto lobio vietą. Vos atvestas į tą vietą staiga praregėjo. Padėkojęs Viešpačiui Dievui už stebuklingą regėjimo sugrąžinimą, jis nurodė vietą, kur reikėjo kasti. Buvo kasta ir atrasta skrynia su Šiluvos bažnyčios lobiu. Jo prakilnybė ėmėsi teisiniu keliu atgauti Šiluvos bažnyčiai žemę, kuri jai priklausė pagal fundaciją. Ta byla užtruko 15 metų.“

Pasakojimai priskiriami Šiluvos klebonui Sveikauskui, jie rašyti apie 1651 m.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13