Į pradžią
Į keturioliktą stotį  

Jėzuje Kristuje mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis yra Kūno – Bažnyčios galva. Jis – pradžia, mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visa sutaikinti su savimi, darydamas jo kryžiaus krauju taiką, – per jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje.

Kolosiečiams 1, 14–20

Išaušo Prisikėlimo diena, Šviesos diena, reikalaujanti paliudyti tikėjimą ir viltį Tuo, kuris prisikėlė. Mūsų laikais kaip niekad reikalingas liudijimas, o ne mokymas. Žvelgiame į didžiuosius mokytojus, nes jie yra nepaneigimo fakto liudytojai – Kristus viešpatauja visur ir visados.


O Viengimi Dievo Sūnau ir Žodi,

Tu būdamas nemirtingas

sutikai dėl mūsų išganymo

įsikūnyti Mergelės Marijos įsčiose.

Tu būdamas Dievas tapai žmogumi,

buvai nukryžiuotas, prikeltas ir išaukštintas.

O Kristau Dieve,

Tu savo mirtimi sutrypei mirtį.

Garbiname ir šloviname Tave

Šventojoje Trejybėje

su Tėvu ir Šventąja Dvasia

dabar ir per amžius. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002