Į pradžią
Į ketvirtą stotįĮ šeštą stotį  

Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną Kirėnietį – panėšėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: „Kaukolės vieta“.

Pagal Morkų 15, 21–22

Kryžius sunkus, o Tu, Viešpatie, nebeturi jėgų.

Mūsų nuodėmė sunki, ji slegia Tavo pečius, Viešpatie.

Tau einant kančios keliu, vienas žmogus stabteli... ir neša Kryžių drauge su Tavimi.


Viešpatie, žmogui reikia Tavęs,

o Tau reikia žmogaus.

Idant pasaulis būtų išgelbėtas,

Tau reikia mūsų rankų, mūsų širdžių.

Tau reikia mūsų gyvenimo...

Padaryk mus, Viešpatie,

savo karalystės darbininkais.

To prašome Tavęs Tavo kančios kelyje

per amžių amžius. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002