Į pradžią
Į trečią stotįĮ penktą stotį  

Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“.

Pagal Joną 2, 1–5

Marija... Kiekvieno susitikimo metu, kiekvieną akimirką Marija šalia... ištikimai ir labai paprastai būna šalia.

Marija Kanos miestelyje ir Marija Kryžiaus papėdėje... Ji, Motina, būna šalia savo Sūnaus, šalia savo Dievo, ištikima jau pirmą dieną savo ištartajam „Taip“.


Su Marija Tave meldžiame, Viešpatie, už visas mamas...

Su Marija Tave meldžiame už visas moteris: tas, kurios moka mylėti savo vaikus, ir tas, kurios jiems nemielos.

Meldžiame Tave už visas mamas, kenčiančias savo vaikų kančias ir besidžiaugiančias su jais. Meldžiame ir už tas mamas, kurios nebemoka savo vaikams padovanoti dėmesio ir švelnumo.

Su Marija meldžiame Tave už moteris, pavaduojančias mamas, besirūpinančias apleistais kūdikiais, priglaudžiančias juos nors akimirkai ir padovanojančias jiems bent vieną gyvenimo šypseną.

Marija, eidama savo kančios keliu primink Bažnyčiai vietą, kurią šalia mažųjų ir vargstančiųjų gali užimti moteris. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002