Kardinolo Vincento Sladkevičiaus MIC herbas. FAC MECUM SIGNUM IN BONUM Į pirmą puslapį

Kardinolas Vincentas Sladkevičius MIC

 

 

Mirė
Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas Vincentas Sladkevičius, MIC


2000 metų gegužės 28 dieną, eidamas 80 -ius metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė kardinolas Vincentas Sladkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius gimė 1920 metais rugpjūčio 20 dieną dabartiniame Kaišiadorių rajone, Žaslių parapijoje, Guronių kaime. Jis buvo jauniausias vaikas šeimoje. Dar būdamas 9 metų amžiaus būsimasis kardinolas neteko tėvo. Mokėsi Žaslių pradinėje mokykloje, o 1932 metais įstojo į Kaišiadorių gimnaziją. 1933 metais perėjo į Kaišiadoryse įsteigtą katalikišką gimnaziją, o 1934 metais įstojo į Kauno jėzuitų gimnaziją. Ją baigęs, 1939 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

Kunigo šventimai Vincentui Sladkevičiui buvo suteikti 1944 metų kovo 25 dieną. Pirmąsias šv. Mišias – primicijas kun. Vincentas Sladkevičius aukojo Žaslių parapijos bažnyčioje 1944 metų balandžio 10 dieną.

Pirmoji kunigo Vincento Sladkevičiaus darbo vieta buvo Kietaviškių parapija, kurioje jis buvo paskirtas eiti vikaro pareigas. Praėjus vos trim mėnesiams buvo perkeltas vikaro ir kapeliono pareigoms į Merkinę. 1946 metais tapo Aukštadvario parapijos klebonu. Tais audringais laikais ilgai neužsibuvęs Aukštadvaryje, jaunas kunigas buvo paskirtas Kaišiadorių gimnazijos kapelionu. Tiesa, jam nebuvo leidžiama įkelti kojos į gimnaziją, todėl jaunasis kapelionas su mokiniais susitikdavo katedros zakristijoje. Gresiant areštui, kunigas Vincentas Sladkevičius pasitraukė iš Kaišiadorių, kurį laiką gyveno Čiobiškio parapijoje, vėliau Nedzingėje, kol galiausiai buvo paskirtas Šešuolių parapijos klebonu. 1948 metų rugpjūčio mėnesį kunigas Vincentas Sladkevičius buvo paskirtas Kuktiškių parapijos klebonu, tačiau jau po mėnesio perkeltas į Inturkę, kur klebonavo iki 1952 metų.

1952 metais kunigas Vincentas Sladkevičius tapo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prefektu. Greitai jis užėmė ir seminarijos dvasios tėvo pareigas. Laikai buvo neramūs, nuolat buvo jaučiama nepalanki oficialiosios valdžios atstovų nuotaika, siekianti išnaikinti tikėjimą. Šioje sunkioje situacijoje kunigo Vincento Sladkevičiaus ryžtingas atkaklumas ir nuoširdus prisirišimas prie tikrųjų tikėjimo vertybių buvo gaivinanti atrama kunigų seminarijos auklėtiniams.

1956 metais Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis suteikė kunigui Vincentui Sladkevičiui garbės kanauninko titulą.

1957 metų gruodžio 2 dieną kanauninką Vincentą Sladkevičių popiežius Pijus XII paskyrė Kaišiadorių vyskupo sosto augziliaru sedi datus. Atsižvelgiant į tuo metu susiklosčiusią nepalankią situaciją, Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis konsekravo Vincentą Sladkevičių vyskupu 1957 metų gruodžio 25 dieną Birštono klebonijoje.

Tuometinis religijų reikalų įgaliotinis neleido vyskupui Vincentui Sladkevičiui eiti vyskupo pareigų. Iki 1959 metų vyskupas Vincentas Sladkevičius gyveno Kaune privačiame bute. Jis buvo atleistas taip pat ir iš seminarijos, nuolat varginamas kvietimais į sovietinį saugumą, kuris stengėsi savo pusėn palenkti jau spėjusį įgyti tarp tikinčiųjų autoritetą vyskupą.

1959 metų pavasarį vyskupas Vincentas Sladkevičius buvo ištremtas į Nemunėlio Radviliškį Biržų rajone. Šioje nuošalioje Šiaurės Lietuvos parapijoje vyskupas išgyveno iki 1976 metų. Nuo 1970 metų ėjo Nemunėlio Radviliškio ir Suosto parapijų klebono pareigas. 1972 metais Nemunėlio Radviliškyje, atsiklausus vyskupo Vincento Sladkevičiaus nuomonės, buvo pritarta leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, kurią pristatė kunigas Sigitas Tamkevičius. Darbuojantis Nemunėlio Radviliškyje užsimezgė ir vyskupo Vincento Sladkevičiaus ryšiai su pogrindine kunigų seminarija, kurios daugelį absolventų jis pats ir įšventino kunigais.

1972 metais vyskupas Vincentas Sladkevičius davė laikinuosius įžadus marijonų kongregacijoje, o 1975 metais padarė amžinuosius įžadus.

1976 metais vyskupas buvo civilinės valdžios perkeltas į Pabiržę, kur gyveno iki 1982 metų.

1982 metais vyskupas Vincentas Sladkevičius galiausiai tapo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Į Kaišiadorių katedrą jis iškilmingai įžengė 1982 metų rugpjūčio 6 dieną.

1988 metų pavasarį vyskupas Vincentas Sladkevičius buvo paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku. Tais pačiais metais jis pirmą kartą išvyko į Romą su vizitu ad limina drauge su kitais Lietuvos vyskupais.

1988 metų gegužės 29 dieną vyskupas Vincentas Sladkevičius buvo paskirtas Šventosios Romos Bažnyčios kardinolu. Vėliau, kalbėdamas apie šį paskyrimą, Jo Eminencija jį įvertino ne kaip skirtą jo asmeniui, bet kaip atlyginimą visai lietuvių tautai už parodytą tvirtumą priespaudos metais.

1989 metų vasario 7 dieną kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo paskirtas Kauno arkivyskupu. 1991 metais jis pats konsekravo savo įpėdinį Kauno arkivyskupijoje dabartinį arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, su kuriuo Jo Eminenciją siejo pasipriešinimo veikla sovietinės ateistinės priespaudos metais.

1993 metais kardinolas Vincentas Sladkevičius dar kartą su visais Lietuvos vyskupais lankėsi Romoje su vizitu ad limina, o tų pačių metų rugsėjo mėnesį, kaip Vyskupų Konferencijos pirmininkas priėmė su apaštališkuoju vizitu Lietuvoje besilankantį popiežių Joną Paulių II.

1995 metais, laikydamasis bažnytinės teisės nuostatų, kardinolas Vincentas Sladkevičius atsistatydino iš Kauno arkivyskupo pareigų. Liko gyventi Kaune kaip emeritas. Jį jau seniau varginusi liga reiškėsi vis labiau. Nežiūrint skausmų, kiek galėdamas dar kurį laiką dalyvaudavo pamaldose Kauno arkikatedroje, mielai vykdavo į Šiluvą, kur kiekvieno mėnesio 13 dieną renkasi tikintieji. Dar labiau nusilpus sveikatai, sirgdamas visiems rodė kantrumo ir nuoširdaus pasitikėjimo Dievo Apvaizda pavyzdį.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo pašarvotas Kauno arkikatedroje bazilikoje, palaidotas 2000 metų birželio 1 dieną 11 valandą Kauno arkikatedroje bazilikoje.
 


UŽUOJAUTOS

 

Kauno Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, SJ
 
Giliai susijaudinęs priėmiau žinią apie maldingą garbingojo kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Kauno arkivyskupo emerito, iškeliavimą į amžinybę. Reiškiu gilų liūdesį dėl mirties uolaus Viešpaties tarno, kuris per savo ilgą bažnytinę tarnystę buvo tikras Evangelijos liudytojas. Tai tvirto tikėjimo ir nuoširdaus maldingumo kunigas, kuris, ilgus metus trukdomas atlikti savo vyskupiškąją pasiuntinybę ir ištremtas, nesileido įbauginamas ir visuomet rodė šviesų nepalaužiamo pasitikėjimo dieviškąja apvaizda bei ištikimybės Šventajam Sostui pavyzdį. Dėkoju Dievui už šį didvyrišką kunigą ir vyskupą, kurį Jis dovanojo savo Bažnyčiai ir karštai maldauju, kad jį priimtų į amžinąjį džiaugsmą. O Jums, Lietuvos Bažnyčiai ir visiems, kurie drauge kenčia dėl šio taip man brangaus brolio mirties, teikiu guodžiantį apaštališkąjį palaiminimą.
 

Jonas Paulius IIUžuojautą dėl J. E. kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties  Lietuvos Vyskupų Konferencijai,
Kauno arkivyskupui ir visiems Lietuvos tikintiesiems pareiškė

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis
Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Andrius Kubilius
Kelno arkivyskupas kardinolas Joachim Meisner
Minsko – Mogiliovo arkivyskupas kardinolas Kazimierz Świątek
Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Jonas Kalvanas
Maskvos Patriarchato tarptautinių bažnytinių santykių skyriaus pirmininkas Smolensko ir Kaliningrado metropolitas Kirilas ir skyriaus pirmininko pavaduotojas archimandritas Markas
Vilniaus ortodoksų arkivyskupas metropolitas Chrizostomas
Lietuvos musulmonų sunitų dvasinis centras – Muftiatas
Popiežiškoji lietuvių šventojo Kazimiero kolegija
Izraelio ambasada Rygoje
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas
Maskvos ir Punsko lietuvių bendruomenės
Lietuvos Respublikos Seimo krikščionių demokratų frakcija
Lietuvos krikščionių demokratų partijos Kauno skyrius
Kauno miesto vadovai
Vytauto Didžiojo universitetas
Kauno miesto 3-ioji klinikinė ligoninė
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
ir kiti


Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui, Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą Lietuvos Vyskupų Konferencijai ir visai katalikų bendrijai Lietuvoje dėl jo Eminencijos Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolo, Kauno arkivyskupo emerito Vincento Sladkevičiaus MIC mirties.

Tikintieji Lietuvoje ir už jos ribų gerai žino, kokį ilgą persekiojimų, tremties ir nelegalios pastoracinės veiklos kelią nuėjo Jo Eminencija velionis Kardinolas. Su Jo asmeniu siejasi pogrindžio kunigų įšventinimas, slaptųjų vienuolijų veikimas, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” išleidimas ir Lietuvos laisvės Ryto sutikimas. Jis tapo tautos vienybės švyturiu, kurio spinduliai nusidrieks toli į mūsų Tėvynės ateitį. Velionio šviesus atminimas tebus visiems tėvynainiams prasmingo gyvenimo pavyzdžiu.

Andrius Kubilius
Vilnius, 2000 m. gegužės 29 d.


Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui

Maskvos Patriarchato tarptautinių bažnytinių santykių skyriaus pirmininko Jo Eminencijos Smolensko ir Kaliningrado metropolito Kirilo vardu, taip pat savo vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą mirus kardinolui Vincentui Sladkevičiui, Kauno arkivyskupui emeritui, tikram krikščionybės išpažinėjui, narsiai gynusiam savo tikėjimą bedievių valdžios vykdytų persekiojimų metu. Tesuteikia jam Viešpats ramybę teisiųjų buveinėje!

Su meile Kristuje

Maskvos Patriarchato
Tarptautinių bažnytinių santykių skyriaus
pirmininko pavaduotojas Archimandritas Markas
2000 m. gegužės 30 d.


Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui

Mirus kardinolui Sladkevičiui, priimkite, Jūsų Ekscelencija, nuoširdžią užuojautą. Trumpas buvo mano bendravimo laikotarpis su velioniu, tačiau paliko atmintyje šiltą atminimą apie pasiaukojantį Kristaus Bažnyčios ganytoją. Amžiną jam atilsį.

Su meile prisikėlusiame Kristuje
metropolitas Chrizostomas
2000 m. gegužės 29 d.


Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centrui

Lietuvos musulmonų sunitų dvasinis centras – Muftiatas ir Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga reiškia gilią užuojautą dėl Kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties.

Telaimina Aukščiausiasis mus tuo, kuo Jis apdalino mus, ir apsaugoja nuo pragaro kančių vardan Aukščiausiojo Kūrėjo. Išties visi mes grįžtame pas Dievą.

LMSDC – Muftiato valdybos pirmininkas,
muftijus R. Krinickis
2000 m. gegužės 30 d.


Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė giliai liūdi, Lietuvai ir Lietuvos Katalikų Bažnyčiai netekus kilnaus Dievo Tarno Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu reiškiame Jums, Jūsų Ekscelencija, ir visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai gilią užuojautą.

Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimas ir darbai lieka mums, užsienyje gyvenantiems lietuviams, ypatingu artimo meilės pavyzdžiu.

Su nuoširdžia ir gilia užuojauta

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos
pirmininkas Vytautas Kalmantas
2000 m. gegužės 30 d.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, Lietuvos Romos Katalikų Bažnyčiai

Dėl už Lietuvos laisvę ir Lietuvos krikščionybę kovotojo Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia reiškia nuoširdžią užuojautą Jums ir visai Bažnyčiai, ir paguodoje meldžiamės kartu su Viešpaties Jėzaus Kristaus maldos žodžiais: „Aš jau nebe pasaulyje… Jie dar pasaulyje, o aš jau grįžtu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes” (Jn 17, 11).

Krikščioniškoje meilėje ir maldos vienybėje

vyskupas Jonas Kalvanas
2000 m. gegužės 30 d.


Kauno arkivyskupijai

Gerbiamieji,

Su gilaus liūdesio ir netekties jausmais sutikome žinią apie Kardinolo Sladkevičiaus mirtį. Izraelio Valstybės ambasados ir savo vardu prašome priimti mūsų nuoširdžią užuojautą šia liūdna proga.

Neįmanoma pervertinti Kardinolo Sladkevičiaus vaidmens ir jo įtakos bendrai Lietuvos visuomenės ir ypač religinės bendrijos gyvenimui. Ši mirtis yra iš tikrųjų didžiulė netektis Lietuvos Respublikai. Trokštame kuo nuoširdžiausiai dalyvauti Lietuvos gedule.

Šią tamsią valandą Jums ir Jūsų tautai tebūnie suteikta jėgos ir tvirtybės ištverti šį likimą.

Pagarbiai

Ronit Ben Dor
Chargée d’Affaires a. i.
Ryga, Izraelio ambasada, 2000 m. gegužės 31 d.


Jo Ekscelencijai didžiai gerbiamam arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui

Ekscelencija, mielas Broli,

Mirus Jo Eminencijai Kardinolui Vincentui Sladkevičiui, reiškiu gilią užuojautą Kauno arkivyskupijai bei visai Lietuvos katalikų Bažnyčiai ir lieku broliškame ryšyje su Lietuvos Bažnyčia.

Jūsų
Kelno arkivyskupas kardinolas Joachim Meisner
2000 m. gegužės 31 d.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui, Kauno arkivyskupui metropolitui J. E. Sigitui Tamkevičiui

Giliai liūdime dėl mūsų Bažnyčios ir Tautos didelės netekties, mus palikus Kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos sportininkai olimpiečiai reiškia gilią užuojautą Bažnyčios vadovams, velionio artimiesiems, visiems tikintiesiems dėl skaudžios netekties. Kardinolas Vincentas Sladkevičius visiems mums buvo ir išliks taurumo, gerumo ir šviesos simbolis ir pavyzdys, Jo atminimas visada išliks mūsų atmintyje ir širdyse.

Pagarbiai

LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas
Generalinis sekretorius Petras Statuta
2000 m. gegužės 30 d.


Su dideliu gailesčiu sužinojau apie mirtį a.a. Kunigo Kardinolo Vincento Sladkevičiaus. Neturiu galimybės dalyvauti laidotuvėse, bet užtikrinu savo maldą už mirusiojo dvasios ramybę.

Kardinolas Kazimierz Swiątek
Pinskas, 2000 m. gegužės 30 d.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui,
Jo Ekscelencijai arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui

Reiškiame Jums, Ekscelencija, ir visiems katalikams giliausią užuojautą, mirus Jo Eminencijai kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Net ir toli nuo Tėvynės ši skaudi žinia mus labai nuliūdino. A. a. kardinolas Sladkevičius buvo ypatingai gerbiamas ir mylimas už savo nepaprastą meilę ir atsidavimą Dievui ir žmonėms. Jo širdyje kiekvienam atsirasdavo kampelis, jis sugebėdavo kiekvieną išklausyti, paguosti, nuraminti.

Liūdime kartu su Jumis. Telydi mūsų malda Jo Eminenciją kardinolą Vincentą Sladkevičių į laimingą amžinybę. Suteik Jam, Viešpatie, amžinąją dangaus šviesybę.

Maskvos lietuviai
Maskva, 2000 m. gegužės 31 d.


Jo Ekscelencijai Vyskupui Jonui Borutai, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generaliniam sekretoriui

Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos Katalikų Bažnyčios bendruomenę dėl Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties. Didelės netekties valandą gedime kartu su Jumis.

Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus ištikimybė Dievui ir Tėvynei tebūna kelrodis mums, o Jo Eminencijai teužtikrina amžinąjį atilsį Viešpaties globoje.

Punsko krašto lietuvių vardu
Punsko parapijos klebonas kun. Česlovas Baganas
Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas


Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui, J. E. arkivysk. Sigitui Tamkevičiui

Dėl kardinolo Vincento Sladkevičiaus mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. Ilgametė kardinolo Vincento Sladkevičiaus veikla ginant Bažnyčią, priešinantis okupacinės administracijos skleidžiamam ateizmui buvo mums garbingu pavyzdžiu tarnauti Lietuvai. Liūdime kartu su velionio artimaisiais, visais jį mylėjusiais ir pažinojusiais žmonėmis.

Pagarbiai
Krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Povilas Katilius
2000 m. gegužės 29 d.

 
| Arkivyskupas metropolitas | Kardinolas | Vyskupai | Kunigai ir diakonai |
| Kurija ir jos institucijos | Spaudos tarnyba |
| Dekanatai ir parapijos | Vienuolijos |
| Statistiniai duomenys | "Kauno arkivyskupijos naujienos" |
| Arkivyskupijos istorija | Šventos vietos | Tikėjimo liudytojai |
| Kauno kunigų seminarija | Arkivyskupijos centrai |
| Organizacijos ir bendrijos | Tarpdiecezinės institucijos |