Įvadas

Kas yra Jubiliejus

Istorija

Pasirengimas

Tradiciniai ženklai

   Šventosios durys

   Susitaikinimas ir
atlaidai

   Piligrimystė

Ypatingi Didžiojo jubiliejaus ženklai

 

DIDYSIS JUBILIEJUS

2000–uosius metus Katalikų Bažnyčia paskelbė Didžiuoju jubiliejumi. Minime Jėzaus gimimą ir kas 25 metai Katalikų Bažnyčioje skelbiamus Šventuosius metus. Šventieji metai – Viešpaties malonės metas, laikas atgaivinti ir sustiprinti ryšį su Dievu, įvertinti tarpusavio bendravimą ir sąmoningai liudyti tikėjimą.

ŠVENTIEJI METAI

1300 metais į Romą ėmė plūsti piligrimų minios. Maldininkai tikėjosi, kad šimtmečio sandūros metais aplankę švenčiausią katalikams vietą Romą bei šv. Petro ir Pauliaus kapus, kaip ir ankstyvesnėse piligriminėse kelionėse, gaus pilnutinį nuodėmių atleidimą ir atnaujins tikėjimą. Atsiliepdamas į tikinčiųjų Viešpaties palaimos troškimą popiežius Bonifacas VIII pirmąkart Bažnyčios istorijoje paskelbė Šventuosius metus.

Nuo to meto Šventieji metai yra „nuodėmių ir bausmių už nuodėmes atleidimo, besikivirčijančių susitaikymo, gausių atsivertimų, sakramentinės ir kitų atgailos formų metai“, – primena popiežius Jonas Paulius II (Incarnationis mysterium).

Šventasis Tėvas kviečia visus žmones ne vien „tikėti bei atsiversti“, bet ir ypatingu būdu „nuskaistinti atmintį ir ištirti sąžinę“. Jis prašo visus tikinčiuosius nuoširdžiai susitaikyti, atsinaujinti, ryžtis daryti gera ir drąsiai prisiimti atsakomybę už teisingumo pažeidimus savo aplinkoje ir visuomenėje(Incarnationis mysterium). Esame raginami atstatyti Dievo Kūrėjo teisingumą ir darną, suderinti savo santykius vieni su kitais, su bendruomene, su Dievu ir, pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, trečiąjį tūkstantmetį paženklinti sąmoningu „meilės visuomenės“ kūrimu, prisiimant krikštu gautas teises ir atsakomybę už Dievo tautą ir Jo karalystės gyvastingumą.

JUBILIEJUS SENAJAME TESTAMENTE

Tradicija švęsti Jubiliejų kilo iš Senojo Testamento laikų, Mozės Įstatymo (Kun 25). Kas penkiasdešimt metų ožio rago trimitu, hebrajiškai vadinamu „yobel“, buvo skelbiami didžiojo šabo, jubiliejaus metai. Tikintieji būdavo raginami atkurti pažeistą socialinį ir ekonominį teisingumą, ir tada laisva sąžine ir širdimi šlovinti Viešpatį bei švęsti Jubiliejų.

JĖZUS – JUBILIEJUS

Jėzus sau pritaiko pranašystę: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams; pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“ (Lk 4, 18). Jėzaus klausytojams tai buvo neįtikėtinas dalykas. Nejaugi Jis – Mesijas ir išpildys šiuos pažadus? Jėzus savo gyvenimu liudijo, įgyvendino ir atkūrė skelbiamą žydų jubiliejinių metų teisingumą. Jėzus išlaisvino, dovanojo, atleido, gydė, savo veiksmais atstatė teisingumą ir sugrąžino žmogui orumą. Jėzus skelbė ramybę, vadavo, sutaikė ir atkūrė savo Tėvo meilės, tiesos ir teisingumo karalystę. Jėzus – Jubiliejus!

Popiežius Jonas Paulius II skelbdamas pasirengimą Didžiajam jubiliejui apaštališkajame laiške Tertio millennio adveniete primena tikintiesiems, jog „Jėzus Kristus <…> yra tas pats vakar, šiandien ir visada“ (Žyd 13, 8). Jis ragina visus sąmoningai „parengti širdis priimti Šventosios Dvasios veikimą“ taip, kad „Jubiliejus taptų <…> ypatingu būdu Dievui pašvęstas laikas“. Tai ne vienos dienos Kalėdų sukakties paminėjimas. Tai visi metai tikėjimui ir gyvo krikščioniško liudijimo atnaujinimui („pakelti tikėjimo žvilgsnį į naujus horizontus“, rašoma Incarnationis mysterium). Esame kviečiami atkreipti dėmesį į socialinius bei ekonominius pažeidimus, minimus Senajame Testamente: išlaisvinimas, sugrįžimas į savo šeimas, nuosavybės sugrąžinimas, skolų dovanojimas, skriaudos ir neteisingumo atstatymas. Kūrinijai turi būti leista atsinaujinti ir šlovinti Visagalį Dievą.

ŠVENTŲJŲ METŲ BRUOŽAI

Tikintieji kviečiami šiuos ypatingus 2000 Šventuosius metus įprasminti tradiciniu būdu: siekiant atnaujinti tikėjimą keliauti į piligriminę kelionę; malda ir adoracija sustiprinti ryšį su norinčiu artimai bendrauti Visagaliu; visuotiniais atlaidais, kuriais jungiamės į šventųjų bendravimą, mažinti blogio padarinius; melstis popiežiaus intencija bei artimo meilės darbais konkrečiai liudyti tikėjimą.