Lapkričio 22 d.
Šv. Cecilija

Pirmasis skaitinys (Kun 19, 1–2. 17–19a)

    Viešpats kalbėjo Mozei: „Prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir pasakyk jiems: Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.
    Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabark giminietį, kad tu dėl jo neturėtum nuodėmės. Nesiek atkeršyti ir nejausk pagiežos savo tautiečiams. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu Viešpats: laikykitės mano nustatymų“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 14, 2–5)

P. Viešpatie, kas gi galės Tavo namuos pasilikti?

Tasai, kas nesuteptas vaikšto, kas elgias teisingai
kas iš širdies kalba tiesą,
kas liežuviu nei vieno nešmeižia. – P.

Kas kitam nieko pikta nedaro,
neužgaulioja kaimyno;
kas griežtai nedorėlį smerkia,
o Viešpaties bijančius gerbia. – P.

Kas be palūkanų skolina
nepriima kyšių prieš žmogų nekaltą.
Kas šitaipos elgias,
bus tvirtas per amžius. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 14, 23)

P.  Aleliuja. – Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio,
                     ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 7, 21–27)

    Jėzus bylojo savo mokiniams:
    „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus: 'Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!' Tuomet aš jiems atsiliepsiu: 'Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs nedorėliai!'
    Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
    Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus”.