Rugpjūčio 9 d.
Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta (F)

Pirmasis skaitinys (1 Kor 6, 13c–15a. 17–20)

    Kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet Viešpačiui, o Viešpats – kūnui. Prikėlęs Viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybe. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Taip pat kas susijungia su Viešpačiu, tampa viena dvasia su juo.
    Sergėkitės palaidumo! Jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusikalsta savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!

Atliepiamoji psalmė (Ps 30, 3–4. 6. 8. 16–17)

P. Viešpatie, į tavo rankas pavedu savo gyvybę.

Būk man uola slėptis pavojuj,
gelbėtis – galinga tvirtovė.
Tikrai tu uola ir tvirtovė,
todėl savo garbei mane vesi, ganysi. – P.

Į tavo rankas pavedu savo gyvybę,
mane išvaduosi, Dieve ištikimasis.
Linksminsiuos, džiūgausiu: tu maloningas,
tu pažvelgsi į mano skurdą. – P.

Išgelbėk mane nuo priešo kėslų,
nuo mano engėjų.
Man, savo tarnui, malonųjį veidą parodyk,
gelbėk mane: esi gailestingas! –  P

Posmelis prieš evangeliją (Jok 1, 12)

P.  Aleliuja. – Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą,
                  nes, kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 12, 24–26)

     Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Iš tisų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių.
     Kas myli savo gyvybę, – ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui.
     Kas nori man tarnauti, tegul seka manimi: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“.