Šeštadienis, gruodžio 21 d.

Pirmasis skaitinys (Gg 2, 8-14)

Atliepiamoji psalmė (Ps 32, 2-3. 11-12. 20-21)

P.  Džiūgaukit, Viešpačiui teikdami šlovę, teisieji;
     giedokite giesmę jam naują.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. - Emanueli, mūsų karaliau ir įstatymų leidėjau, ateik mūsų gelbėti,
                    Viešpatie, mūsų Dieve. - P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 1, 39-45) Meditacija iš "ŽODIS tarp mūsų"

    Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.
    Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko:
    "Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose.     Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta".