Ketvirtadienis, gruodžio 5 d.

Pirmasis skaitinys (Iz 26, 1-6)

    Tą dieną giedos Judo žemėje tokią štai giesmę:
"Mes turime miestą tvirtuolį. Mums Viešpats išganymą teikia - sienas ir pylimus stato. Atkelkit vartus, kad įžengti galėtų teisinga tauta, kuri saugo teisybę, kurios nusistatymas tvirtas. Todėl jai užtikrini taiką, kad ji tavimi pasikliauja.
    Visad pasikliaukite Viešpačiu, nes Viešpats - uola amžinoji! Jis nubloškė tuos, kur aukštybėj gyveno, sugriovė iškilųjį miestą, į dulkes nustūmė. Galės dabar trempti jį kojos varguolių ir mindžioti žingsniai beturčių".

Atliepiamoji psalmė (Ps 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27a)

P.  Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!

Posmelis prieš evangeliją (Iz 55, 6)

P.  Aleliuja. - Ieškokite Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas;
                     šaukitės jo, nes jisai arti! - P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 7, 21. 24-27) Meditacija iš "ŽODIS tarp mūsų"

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    "Ne kiekvienas, kuris man šaukia: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią.
    Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
    Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus".