Nauji leidiniai

Česlovas Kavaliauskas. Tarp fizikos ir teologijos. – Vilnius: Aidai, 1998. – 310 p.

Straipsniai ir pokalbiai, sutelkti šioje rinktinėje, atskleidžia kun. Česlovą Kavaliauską kaip origi-nalų mąstytoją, dvasinį mokytoją, karštą publicistą, kuris išlieka atviras ir kitokiems požiūriams...

Pabaigos žodyje Antanas Buračas rašo: "Savo gyvu pavyzdžiu, nenuilstamomis Tiesos paieš-komis jis akivaizdžiai pabrėždavo, jog didingiausių beribių Viešpaties aukštumų siekiai teikia neprilygs-tamai daugiau sielos džiaugsmo, nei trūnijimas mėgaujantis vis gau-sesniais civilizacijos malonumais. <...> Tai buvo didis žmogus. Didis savo paprastumu, didis savo sie-kiais, didis – savo gyvenimo es-mės suvokimu ir nuosekliu verži-musi į gėrį. Ne sau, o kitiems".
 

Vytautas Antanas Dambrava. Septyni žodžiai. – Vilnius: Dienovidis, 1998. – 81 p.

Autorius apmąsto septynis Kristaus žodžius, ištartus mirštant ant kryžiaus, remdamasis krikščionybės istorija, filosofija, o svarbiausia – iš širdies plaukiančia meilės teologija.
 

Jonas Vytautas Nistelis. Kryžiaus kelias: mąstymai. – Šiauliai: Saulės Delta, 1997. – 48 p.: iliustr.

Publikuojami poeto, vertėjo, architekto J. V. Nistelio (1922–1986) apmąstymai, skirti Kryžiaus Kelio stotims.
 

Bruno Ferrero. Rožės dvelksmas: trumpi pasakojimai sielai. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998.– 80 p.: iliustr.

Italų rašytojas pateikia trumpus, bet gyvus pasakojimus, verčiančius susimąstyti. Anot autoriaus, "tik žmogiška šiluma gali mus išgelbėti nuo didžiųjų šios epochos šalčių".