Ateitininkų asamblėja Kaune
 

Kovo 27–28 d. Kaune buvo surengta ateitininkų asamblėja, kurioje dalyvavo AF valdybos, AF tarybos, sąjungų, vietovių, kuopų valdybų nariai, kiti ateitininkai.

Kovo 27 d. Ateitininkų rūmuose Kaune posėdžiavo jaunučių, moksleivių ir studentų ateitininkų sąjungų nariai. Posėdžiuose dalytasi mintimis apie vietovių reorganizavimą, svarstytas AF narystės projektas, aptartos vietovės bei sąjungos valdybų teisės ir pareigos, patikslinti kuopų sąrašai, apžvelgti 1998 m. respublikiniai ir vietų renginiai. Daug dėmesio skirta kuopų kūrimui bei išsaugojimui mokyklose. Pasak Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro pirmininkės V. Raubaitės, numatoma leisti informacinius leidinukus, rengti kursus vietos valdybos nariams, kuopų globėjams, organizuoti projektų rašymo kursus, kaupti duomenis apie vietovių kuopų veiklą, organizuoti vasaros stovyklas, rudens ir žiemos akademijas.

Studentų ateitininkų sąjungos vicepirmininkas G. Plečkaitis atkreipė dėmesį į menką studentų ateitininkų aktyvumą ir kėlė klausimą, kaip aktyviesiems studentams išjudinti pasyviuosius, kaip skatinti pastarųjų iniciatyvą bei atsakomybės jausmą. Apžvelgiant studentų kuopų perspektyvą, siūlyta burtis pagal pomėgius į korporacijas ir ieškoti naujų veiklos būdų išlaikant pagrindinę idėją.

AF pirmininkas V. Malinauskas supažindino su AF valdybos narių ataskaita apie nuveiktus darbus po Palangoje vykusios reorganizacinės konferencijos, kurioje buvo priimtas naujas statutas. Pasak prelegento, nuo 1997 metų rugpjūčio mėnesio įvyko 12 AF valdybos posėdžių, baigti redaguoti naujieji AF įstatai, toliau organizuojami tradiciniai ateitininkų renginiai, plėtojama kuopų globėjų kursų programa, atnaujinti ryšiai su pasaulio intelektualų katalikų sąjūdžiu Pax Romana, toliau bendradarbiaujama su Vokietijos Peschhaus’o ugdymo centru, užmegzti kontaktai su Lenkijos katalikų intelektualų klubu. V. Malinauskas pasidžiaugė sėkmingai besiklostančiais reikalais, susijusiais su ateitininkų rūmų atgavimu, akcentavo, kad šiuo metu dėmesys sutelktas į Berčiūnų stovyklavietės valdymo ir administravimo reorganizavimą ir parengimą vasaros sezonui. Prelegentas paminėjo, kad, Seimo jaunimo reikalų komisijos duomenimis, apie ateitininkus yra girdėję tik 3 proc. Lietuvos jaunimo, todėl būtina aiškiai ir suprantamai formuluoti ateitininkijos siekius, aktyviau bendradarbiauti su žiniasklaida, leisti daugiau informacinių leidinių. Baigdamas AF pirmininkas kvietė būti atviriems visiems, kurie nori įsitraukti į ateitininkiją, kur jaunimas galėtų mokytis savarankiškai mąstyti ir tobulėti.

AF vicepirmininkas V. Abraitis apžvelgė ateitininkų padėtį Vilnijos krašte. AF atsakingoji sekretorė E. Bagdžiūtė papasakojo apie AF archyvo tvarkymo darbus, ragino ateitininkus padėti įkurti duomenų bazę.

-jp-