Popiežius: laiškai, audiencijos, pareiškimai

Tikėjimas reikalauja remti stabilias šeimas

(CRTN/CNS)  Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, Katalikų Bažnyčios parama stabilioms, tradicinėms šeimoms yra tikėjimo reikalavimas bei jos indėlis į visuomenės gerovę. Rugsėjo 14 dieną vasaros rezidencijoje Castelgandolfo Jonas Paulius II pabrėžė savo kelionės į Braziliją svarbą. Šioje šalyje popiežius viešės spalio 2 - 5 d. bei dalyvaus Rio de Žaneire vyksiančiame tarptautiniame katalikų šeimų susitikime.

Anot popiežiaus, būtina daugiau dėmesio skirti šeimai, nuo kurios priklauso žmonijos ateitis bei naujoji evangelizacija. Individų bei bendruomenių sveikata ir išganymas glaudžiai susiję su laimingų, patvarių šeimų buvimu. “Tai savaime suprantama Bažnyčiai ir žmonėms, laikantiems santuoka pagrįstą šeimą būtinu žmonijos paveldu”, - tvirtino jis. Deja, šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės bei “gyvybės šventovės”, vaidmuo kai kur ėmęs irti. Šeimai šiandien reikia visuomenės pripažinimo, pagarbos bei jos teisių garantavimo. Popiežius gyrė šeimas, atkakliai auklėjančias savo vaikus meilės bei pagarbos dvasia ir per tai teikiančias pasauliui pagrįstą ateities viltį.
 

Bažnyčiai reikalingi visi jauni katalikai

(CRTN/CNS)  Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, Katalikų Bažnyčiai reikia visų pakrikštytų jaunuolių pastangų, net ir tų, kurie nėra dalyvavę šv. Mišiose nuo pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramento suteikimo. “Bažnyčiai reikalingi jūs visi, jūsų buvimas ir net jūsų konstruktyvi kritika”, - rašo popiežius rugsėjo 13 dieną paskelbtame laiške Romos jaunuoliams.

“Norint skelbti ir liudyti Kristų būtina asmeniškai jį pažinti bei susitikti”, - sako popiežius jaunuoliams. “Tiktai tas, kuris turi intensyvią bei gilią patirtį, pajėgus įtikinamai kalbėti apie jį kitiems”. Daugelis jaunųjų Romos gyventojų yra girdėję kalbant apie Jėzų nuo ankstyvos vaikystės, tačiau visai kas kita yra patirti Jėzų kaip draugą, su kuriuo galima kalbėtis, kaip ramstį bei viltį išbandymų laikotarpiais, kaip geresnio rytojaus pažadą. Tikrasis atsakymas į visus jaunuolių klausimus yra Kristus, įkvepiantis žmones drąsiai sutikti netikrybes bei išbandymus. Jėzus, pasak popiežiaus, žinojo, jog jo mokiniams, kad gyventų ir skelbtų jo naujieną per amžius, bus reikalinga tarpusavio parama. Būtent dėl to jis įsteigė Bažnyčią.

Kreipdamasis į jaunuolius, popiežius išskyrė tuos, kurie aktyviai veikia parapijose ar bažnytiniuose sąjūdžiuose, ir tuos, kurie po pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramento suteikimo nebeturi “gyvo ryšio” su Bažnyčia. Anot Jono Pauliaus II, “yra tokių, kurie jaučiasi esą toli nuo Bažnyčios arba nesidomi jos problemomis, kurie griežtai ją kritikuoja ir atsisako priimti jos mokymą”. “Tačiau galiu patikinti, kad Bažnyčiai nėra svetimas nė vienas. Iš tiesų be jūsų ji yra tartum šeima be vaikų”, - rašo popiežius. Jonas Paulius II kviečia jaunuolius dalyvauti Bažnyčios gyvenime tarnaujant jai savo talentais bei keliant iššūkius savo klausimais. “Romos jaunuoliai, mylėkite Bažnyčią, priimdami ją sudarančių žmonių ribotumus. Atraskite jos širdį ir padėkite jai būti šalia jūsų”, - rašo popiežius.