Neįprasta mokslo metų pradžia Zarasuose
 

Nors Zarasų miesto ir rajono mokyklose darbas mokytojams ir moksleiviams prasidėjo rugsėjo 1-ąją, mokslo metų pradžia iškilmingai buvo paminėta rugsėjo 7-ąją. Tą dieną Zarasų bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai, buvo surengta moksleivių giesmių šventė, kurioje dalyvavo daugiau kaip 10 rajono jaunųjų giedotojų chorų.

Rugsėjo 8-ąją moksleiviai vėl rinkosi į Zarasų bažnyčią, kur šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Gardino vyskupas Aleksandras Kaškevičius ir Zarasų klebono kun. Vytauto Kapočiaus kurso draugai, atykę jį pasveikinti vardo dienos proga. Šv. Mišiose dalyvavo beveik visi dekanato kunigai, o bažnyčia buvo pilnutėlė moksleivių, jų tėvų ir mokytojų. Mišių metu giedojo Zarasų bažnytinis Sumos choras.

Per pamokslą Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas ragino visus būti Dievo malonės vaikais. “Žmogaus prigimtyje, - kalbėjo vyskupas, - yra pradų piktų jėgų, kurių nesuvaldo nei mokslas, nei menas, nei fizinė jėga. Reikalinga Dievo malonė, jo pagalba, nes be jos žmogus gali tapti baisiu įrankiu demono rankose”. Vyskupas priminė istorijos pamokas, kai didieji mūsų Vakarų ir Rytų kaimynai mėgino be Dievo pagalbos sukurti rojų, vėliau tapusį pragaru, nusinešusiu daugybę nekaltų žmonių gyvybių. Žmogus tik tada didis, kai jį remia Dievo malonė, kai jis tolimas nuodėmei ir artimas Dievui. Ta proga vyskupas ragino jaunimą dažnai artintis prie malonių šaltinių, nepasiduoti netikrų pranašų ir sektų pinklėms, o tėvams bei mokytojams priminė pareigą rodyti pavyzdį ir kviesti jaunąją kartą eiti “vien takais dorybės”.

Po šv. Mišių katalikiškos organizacijos ir jaunimas pasveikino vyskupus bei Zarasų kleboną ir dekaną. Po sveikinimų visi pamaldų dalyviai darnia eisena pasuko per miesto aikštę “Ąžuolo” vidurinės mokyklos link, kur vyskupas J. Preikšas pašventino menišką kryžių, pastatytą Zarasų dekano Vytauto Kapočiaus lėšomis ir skirtą Lietuvos Mokyklos 600 metų jubiliejui. Prie šio kryžiaus pirmokėliai prisiekė gerai mokytis, būti dori ir drausmingi. Zarasų miesto meras ir “Ąžuolo” vidurinės mokyklos direktorė nuoširdžiai dėkojo visiems šventės dalyviams už įspūdingas iškilmes.

-P-