Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras rengiasi sutikti 2000 metų Jubiliejų
 

Atsiliepdamas į Jono Pauliaus II apaštališkajame laiške “Trečiajam tūkstantmečiui artėjant” išsakytą raginimą pagal išgales prisidėti, kad būtų deramai paminėtas 2000 metų Jubiliejus, Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras veikia keliomis kryptimis: tobulina tikybos mokymą, organizuoja įvairius seminarus, teorines ir praktines konferencijas (“Krikščionybės esmė ir prasmė”, “Kristus - kelias, tiesa ir gyvenimas”, “Katalikų Bažnyčia ir Lietuvos mokykla” ir kt.), rūpinasi mokytojų dvasiniu augimu (rekolekcijos, susikaupimo valandėlės), kaupia metodines priemones (individualias programas, įvairią metodinę medžiagą), aptarinėja naują religinę, psichologinę, pedagoginę literatūrą, rengia kūrybinius susitikimus.

Šie mokslo metai pradėti rugpjūčio 30 d. aukotomis šv. Mišiomis ir įžangine konferencija, kurioje mintimis apie aktualius tikybos mokymo tikslus bei uždavinius, apie Katalikų Bažnyčios Katekizmo reikšmę dalijosi J. E. vyskupas J. Boruta SJ, kun. V. Aliulis MIC, mons. E. Rydzikas, kun. K. Latoža. Su mokytojų atestacijos reikalavimais supažindino Katechetikos centro vedėja Vida Kaupaitė. Konferencijoje pabrėžta, kad ir šiais metais didžiausias dėmesys bus skiriamas mokytojų dalykiniam, metodiniam ir dvasiniam lavinimuisi. Tikybos mokymas mokyklose turėtų būti lygiateisė kitų dalykų atžvilgiu disciplina. Tad tikybos mokytojams labai svarbu kelti kvalifikaciją, gilintis į pedagogikos ir psichologijos mokslų paslaptis, studijuoti Katalikų Bažnyčios Katekizmą ir Vatikano II Susirinkimo nutarimus bei vis gausiau leidžiamą religinę literatūrą.

-sdz, vk-