4-oji Lietuvos aklųjų maldos diena
 

Rugsėjo 16-ąją Šiauliuose buvo surengta 4-oji Lietuvos aklųjų maldos diena. Šios ir kitų, Šiluvoje, Vilniuje ir Kaune pamečiui vykusių dienų organizatorius - katalikiškasis Prano Daunio fondas akliesiems remti. Prieš 5 metus įsteigtas fondas yra Tarptautinės aklųjų federacijos narys. Nuo pat pradžių jam vadovauja Panevėžio katedros klebonas monsinjoras Juozapas Antanavičius. Organizacijos tikslas - remti aklųjų ir silpnaregių kultūrinę veiklą, rūpintis jų dvasiniais reikalais. Fondas palaiko ryšį ir su Lietuvos aklųjų sąjunga. Prieš 4 metus Lietuvos Vyskupų Konferencija pripažino jį katalikiška organizacija.

Glaustai apibūdindamas fondo veiklą, mons. J. Antanavičius sakė, kad organizacija savo lėšomis leidžia knygas, dovanoja akliesiems ir silpnaregiams sakramentalijas, bendrauja su aklųjų choru “Vilnius”, organizuoja Kūčių vakarienes neįgaliesiems ir pan. Fondą remia Vokietijos, Austrijos ir kitų šalių aklieji. Iš Lietuvos, kaip apgailestaudamas pareiškė monsinjoras, paramos beveik nesusilaukiama.

4-oji aklųjų ir silpnaregių maldos diena prasidėjo šv. Mišiomis Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje. Šis miestas šiemet pasirinktas norint padėkoti Dievui už didelę dovaną - Šiaulių vyskupijos įsteigimą. Per šv. Mišias, kurias aukojo vysk. E. Bartulis ir mons. J. Antanavičius, melstasi už visus  - gyvus ir mirusius - akluosius, už tuos, kurie jais rūpinasi bei juos remia.

Per pamokslą vyskupas paminėjo, jog Šiaulių katedroje pirmąkart susirinko tokia daugybė aklųjų ir jų palydovų. “Jūs esate daug laimingesni už tūkstančius reginčių, bet neturinčių amžinojo regėjimo malonės, kurie ‘matydami nemato, girdėdami negirdi’. Eikime šiuo gyvenimo keliu garbingai, kad galėtume visi susirinkti Viešpaties namuose, nes fizinė neregystė žemėje - smulkmena palyginti su amžinąja laime, kuri nesibaigs niekada”,- kalbėjo ganytojas. Vysk. E. Bartulis pašventino kryžių, ant kurio iškaltas užrašas: “Viešpatie, kad regėčiau. Lietuvos aklieji”. Baigiantis šv. Mišioms mons. J. Antanavičius pranešė, jog Šventasis Tėvas suteikė ypatingą apaštališkąjį palaiminimą Lietuvos katalikiškojo Prano Daunio fondo akliesiems remti prezidentui Juozapui Antanavičiui ir visiems, švenčiantiems 4-ąją aklųjų maldos dieną.

Po Mišių aklieji ir silpnaregiai vyko į Kryžių kalną, aplankė netoli Šiaulių esančius Naisius, kur iki 1941 metų veikė vienintelė Lietuvoje aklųjų prieglauda. Maldos dienos dalyviai Meškuičių kapinėse pagerbė prieš porą metų ten palaidotos Stefanijos Pacerytės atminimą. Būdama akla ši moteris 36 metus valė Meškuičių bažnyčią. Analogiškas aklųjų maldos dienas nutarta organizuoti kasmet.

-na-