Vyskupas Juozas Žemaitis: vaikams ir jaunimui perduoti brangų tikėjimo turtą
 

Balandžio 25 – 27 d. Marijampolės šv. Mykolo Arkangelo parapijos šeimos centre veikė paroda, skirta LKB Kronikos 25-mečiui paminėti. Sekmadienį šv. Mišias už gyvus ir mirusius LKB Kronikos leidėjus, daugintojus bei platintojus koncelebravo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, generalvikaras mons. prof. dr. Bartuška, Lietuvos marijonų provincijolas kun. Pr. Račiūnas MIC, kan. G. Sakalauskas.

Per pamokslą vyskupas J. Žemaitis priminė sovietmečiu vykdomą tikinčiųjų persekiojimą, kalbėjo apie LKB Kronikos leidėjus, bendradarbius bei dėl šio darbo laisvės netekusius tikinčiuosius. Vyskupas pažymėjo, kad Kronika, nors ir nedideliu tiražu leidžiama, turėjo didelę įtaką ginant tikinčiųjų teises. Vatikano radijo bangomis Lietuvą pasiekdavusi Kronika versdavusi valdžią susilaikyti bent nuo viešų išpuolių prieš Bažnyčią ir tikinčiuosius. “Jei anais ‘buldozerinio’ ateizmo laikais išliko daug katalikiškų šeimų, daug kilnių jaunuolių siekė kunigystės, daug gerų mergaičių pasirinko vienuolinio pašaukimo kelią, tai tik dėka tų tylių, pasiaukojusių, Dievą ir Tėvynę mylinčių širdžių. “Jų pasėta sėkla davė gausų derlių”, – kalbėjo ganytojas. Jis taip pat atkreipė dėmesį, jog šiuo metu “tikėjimui Lietuvoje kyla kitos pagundos”: “siūloma ‘lengvesnė’, ‘patogesnė’, sektantų ‘patobulinta’ krikščionybė”. Daugelis, deja, “pasiduoda toms vilionėms”. Vyskupas J. Žemaitis ragino tikinčiuosius likti tvirtiems ir ištikimiems Kristui ir Bažnyčiai bei perduoti vaikams ir jaunimui brangų tikėjimo turtą.

Po Sumos Šeimos centro salėje gausiai susirinkę marijampoliečiai susitiko su žmonėmis, buvusiais prie LKB Kronikos ištakų, ištikimai su ja bendradarbiavusiais bei visokeriopai ją rėmusiais. P. Plumpa, tėvas Pr. Račiūnas, vysk. J. Žemaitis, ses. G. Navickaitė dalijosi prisiminimais apie Kronikos leidimą bei platinimą, sovietinės valdžios ir saugumo reakciją. Mons. V. Bartuška, Kronikos leidimo metu gyvenęs JAV, nuoširdžiai pasakojo, kokį nepaprastą įspūdį šis leidinys padarė Amerikos lietuviams: “Lietuva gyva! Ji dar nesugniuždyta, nepalūžusi, priešinasi, kovoja!” Ši žinia ne vienam lietuviui ne tik išspaudė džiaugsmo ašaras, bet ir paskatino remti šią kovą. Taip atsirado galimybė leisti Kroniką įvairiomis kalbomis. Iš jos pasaulis sužinojo apie Lietuvos tikinčiųjų vargus bei jų didžiulę ištikimybę savo tėvų tikėjimui, Apaštalų Sostui. Renginio dalyviai siūlė parengti išsamią studiją apie LKB Kronikos leidimą, remiantis, kiek įmanoma, visų prie šio darbo prisidėjusių asmenų prisiminimais. Tik taip būtų įmanoma tiksliau įvertinti kiekvieno jų indėlį. Minėjimui vadovavo Marijampolės dekanas kun. J. Barkauskas, jame taip pat dalyvavo Marijampolės apskrities viršininkas K. Jankauskas, Marijampolės miesto meras V. Vasiliauskas, Marijampolės rajono meras Juozas Vaičiulis, visuomenės atstovai.

-Ir-