Bažnyčia ir visuomenė 

Rengiantis Didžiajam jubiliejui apmąstyti Jėzaus svarbą savo gyvenime

(CRTN/CNS)  Pasak Romos Tikėjimo mokslo kongregacijos prefekto kardinolo Josepho Ratzingerio, rengiantis Didžiajam 2000 metų jubiliejui būtina apmąstyti Jėzaus svarbą savo gyvenime. Kovo 5 dieną Šv. Jono Laterano bazilikoje kreipdamasis į Italijos menininkus, žurnalistus, aktorius ir filmų kūrėjus, jis tvirtino, jog rengiantis Didžiajam jubiliejui nederėtų tikėti fantastiškomis spekuliacijomis apie lūžio tašką laike ir didinti katastrofų baimę. Kita vertus, jo nereikėtų apriboti vien “praeities realybe”, kaip tai nutinka “didiesiems atmintiniems įvykiams”. Jubiliejaus šventė turėtų apimti praeitį, dabartį ir ateitį, akcentuoti ne tik istorinį Jėzaus asmenį, jo mokymą ir Bažnyčios įsteigimą, bet ir Kristaus svarbos kaip nuolatinio šiandienos ir ateities žmonių pagrindo apmąstymą.
 

Žmonių klonavimas prieštarauja žmogaus esmei

(KAP, KNA) Tikėjimo mokslo kongregacijos prefekto kardinolo Josepho Ratzingerio įsitikinimu, žmonių klonavimas iš principo prieštarauja “žmogaus esmei”. Šiuo veiksmu žmogus paverčiamas daiktu ir asmuo - darymo produktu, pareiškė jis kovo 6 dieną Vatikano radijui. Toks žmogus visada jaustųsi kaip kopija, kaip tas, kurį galima pagaminti ir taip pat sunaikinti, kai gaminys nebėra būtinas. Pagarba žmogaus slėpiniui, asmens ypatumui absoliučiai draudžia daryti žmogų kopija ir gaminiu, daiktu, - kalbėjo kardinolas. Visiškai kitas klausimas, ar išimtiniais atvejais leistina klonuoti gyvūnus. Pastaruoju metu vis labiau įsisąmoninama, kad ir “gyvūnai yra Dievo kūriniai, į kuriuos turime žvelgti su pagarba ir meile”. Tačiau šiuo atveju vis dėlto kalbama apie visiškai skirtingą plotmę. Reikėtų “rūpestingai aptarti, ar gali būti išimčių, pateisinančių tokį elgesį su gyvūnais”, - sakė kardinolas Josephas Ratzingeris.

Kovo 12 dieną Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, draudžiančią klonuoti žmones, tuo tarpu draudimas klonuoti gyvūnus nesusilaukė balsų daugumos. Tačiau Europos parlamento nariai pasisakė už gyvūnų klonavimą reguliuojančius teisinius aktus, numatančius griežtos kontrolės galimybes. Europos parlamento pareiškime tvirtinama, jog žmonių klonavimas yra “sunkus žmonių pagrindinių teisių ir jų lygybės principo pažeidimas”, nes sudarąs sąlygas daryti žmonių atranką ir su jais eksperimentuoti. ES komisija turėtų paraginti valstybes nares numatyti atsakomybę už žmonių klonavimą savo baudžiamosios teisės kodeksuose. Dokumente galiausiai akinama įsteigti Europos Sąjungos etikos komisiją, užsiimsiančią etiniais genetikos taikymo šioje srityje aspektais.
 

Vatikanas ir Libija užmezgė diplomatinius santykius

(KAP, KNA)  Vatikanas nutarė užmegzti diplomatinius santykius su Libija. Kovo 10 dieną išplatintame pareiškime Vatikano atstovas spaudai Joachimas Navarro - Vallsas pabrėžia, jog Šventasis Sostas, užmegzdamas diplomatinius santykius su šia Šiaurės Afrikos šalimi, atsižvelgia į Libijos pažangą religijos laisvės srityje. Paskyrus apaštalinį nuncijų Libijai ir Bengasi apaštalinį vikarą, buvo sukurtos prielaidos plėtoti šioje šalyje krikščionių ir musulmonų draugystę bei bendradarbiavimą. Navarro tvirtino, jog diplomatiniai santykiai pasitarnaus Bažnyčios Libijoje gerovei ir dvasiniams 50 000 čia gyvenančių katalikų poreikiams. Šiuo žingsniu Vatikanas sykiu norėtų suteikti naujų impulsų, kad pietinė Viduržiemio jūros pakrantė vis labiau taptų taikos, stabilumo ir saugumo sritimi. Katalikų Bažnyčia, gyvuojanti čia nuo pirmojo krikščionybės šimtmečio, pageidautų prie to prisidėti.
 

Pertvarkyta jūrininkų sielovada

(KNA) Popiežius Jonas Paulius II pertvarkė katalikų sielovados jūroje teisinius pagrindus. Kovo 11 dieną Vatikane pristatytame popiežiaus dokumente apie “apaštalavimą jūroje” pateikiami keli nauji potvarkiai. Be to, atitinkamos vyskupų konferencijos dokumente raginamos daugiau dėmesio skirti jūrininkų sielovadai ir sukurti tam reikalingas prielaidas. Viename iš naujų potvarkių sakoma, kad jūrinės kelionės metu Sutvirtinimo sakramentą kiekvienam tikinčiajam galės teikti laivo kapelionas; iki šiol tai galėjo daryti tiktai vyskupas arba jo įgaliotinis. Supažindindamas su dokumentu, Popiežinės migrantų tarybos prezidentas arkivyskupas Giovanni Cheli akcentavo Bažnyčios atsakomybę už jūroje dirbančius žmones, kurių vis daugėja. Daugelis iš jų, pasak arkivyskupo, gyvena kaip socialiai izoliuoti ir beteisiai nomadai.

Pagal Vatikano apibrėžimą “jūros tauta” apima visus jūrininkus, uostų darbuotojus, žvejus, jūros gręžinių įgulas bei visų jų šeimas. Ant vandens šiuo metu nuolatos dirba maždaug 50 milijonų žmonių. Įskaitant jų šeimas, tai sudaro 300 milijonų žmonių grupę, kurios pusę, Popiežinės migrantų tarybos duomenimis, sudaro katalikai. Jūrininkų sielovadoje dirba maždaug 350 kunigų, taip pat daug diakonų, vienuolių ir pasauliečių. Katalikiška jūrininkų sielovada egzistuoja nuo 1920 metų. Nuo 1988 metų “jūros apostolatas” pavaldus Popiežinei keliaujančių žmonių tarybai.
 

Sveikatos apsaugos darbuotojai turi teisę atsisakyti išdavinėti abortyvinius medikamentus

(KAP)  Kaip aiškėja iš Vatikano laikraštyje “L’Osservatore Romano” paskelbto Popiežinės gyvybės akademijos pareiškimo, gydytojai, vaistininkai ir medidinos seserys turi teisę iš sąžinės paskatų atsisakyti išdavinėti abortyvinius medikamentus. Vadinamoji “piliulė po to” ir “abortyvinėmis piliulėmis” laikomi preparatai, pavyzdžiui, RU 486, iš tiesų nėra apsisaugojimo nuo nėštumo priemonės, tvirtinama dokumente. Šių preparatų vartotojai turėtų skaitytis su galimybe nužudyti žmogiškąją gyvybę ankstyvojoje jos vystymosi stadijoje. Todėl sveikatos apsaugos sistemoje dirbantys žmonės turi teisę iš sąžinės paskatų atsisakyti išrašyti arba išduoti šias priemones.

Popiežinė gyvybės akademija taip pat kritikuoja kai kurių klinikų potvarkius, kuriais jų darbuotojai įpareigojami išduoti abortyvinius medikamentus net ir tada, kai tai prieštarautų jų sąžinei. Dokumente smerkiamos ir tarptautinės organizacijos, propaguojančios tokius preparatus besivystančiose šalyse: dingstimi sumažinti nėštumo nutraukimų skaičių chirurginiu būdu jos skatina kitokią abortų formą.