„Bažnyčiosžinios“. 2003 kovo 14, Nr. 5. <<< atgalį numerio turinį


Šventimai

Panevėžio vyskupijoje

Kovo 1 d. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas katedroje į kunigus įšventino diak. Kęstutį Palepšį, bebaigiantį Erfurto seminariją. Iškilmėse dalyvavo Erfurto kunigų seminarijos rektorius Ulrichas Verbsas, vicerektorius Tomas Torakas, abu dvasios tėvai: Peteris Klausas SJ ir kun. Josefas Zaitzas bei nemažas Erfurto seminaristų būrys; taip pat kunigai bičiuliai, prisidėję, neopresbiterio žodžiais, prie pašaukimo ugdymo: kun. Rimas Kaunietis, kun. Henrikas Kalpokas, Rokiškio kan. dr. P. Žiukelis ir kan. dekanas J. Janulis. Šventėje asistavo Vilniaus seminarijos Panevėžio vyskupijos klierikai.

-kad-

© „Bažnyčios žinios“