„Bažnyčiosžinios“. 2003 kovo 14, Nr. 5. <<< atgalį numerio turinį


Atsinaujinimo diena „Degu uolumu dėl Viešpaties“

Vasario 23 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje, vyko katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ surengta Atsinaujinimo diena „Degu uolumu dėl Viešpaties“, skirta Karmelitų ordino istorijai ir dvasingumui.

Pirmojoje konferencijoje „Atsidavimas Jėzui Kristui: pasakojimas apie karmelitus“ tėvas Klemensas Augustas Droste'as O. Carm. apžvelgė ilgą Karmelio ordino istoriją, pradėdamas jo ištakomis Šventojoje Žemėje, ordino narių atsikėlimu į Europą ir baigdamas esminiais, visais laikais karmelitams būdingais bruožais: kontempliatyvaus ir bendruomeninio gyvenimo derinimu, nepaliaujamu bandymu eiti Jėzaus pėdomis, pranašiškos dvasios branginimu, pagarba Dievo Motinai Marijai. Tėvas Micealis O’Neillas O. Carm., vedęs konferenciją „Išmokyk mus melstis: karmelitų dvasingumas ir misija“, karmelitų istoriją apibūdino kaip Dievo troškimo istoriją. Anot tėvo M. O’Neillo, karmelitų kalba labai paprasta: „Dievas, Dievas, Dievas…“. Kalbėtojas pabrėžė, kad mes esame Dievo meilės sužeisti ir keliaujame ieškodami to, kuris mus sužeidė savo meile. Anot tėvo Micealio O’Neillo, Dievas trokšta būti su mumis, o mes savo ruožtu turime jam atnešti savo tyrą širdį ir būti pasirengę iš jo priimti visa, ką jis mums duoda.

Po pietų renginio dalyviai pasirinko vieną iš penkių pasiūlytų darbo grupių. Tėvas Micealis O’Neillas O. Carm. vadovavo darbo grupei „Kaip veikia Dievas“. Joje drauge su susirinkusiaisiais aptarė Dievo veikimo būdus – teisingumą ir taikumą, kėlė klausimą, kaip mes savo gyvenime galėtume įgyvendinti taiką ir teisingumą Dievo, artimo ir savo atžvilgiu. Brolis Damianas Christopheris Cassidy O. Carm. vedė jaunimui skirtą grupę „Elijas ir Marija“. Lietuvos karmelitai pasauliečiai trumpai apžvelgė Lietuvos karmelitų istoriją ir pristatė Trečiojo karmelitų ordino siekius bei veiklą. Ses. Rozana Graulich, vadovavusi darbo grupei „Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė – Bažnyčios mokytoja“, akcentavo begalinį šventosios Teresės pasitikėjimą Dievu ir meilę jam, kylančią iš savo mažumo suvokimo. Tėvas Johnas Keatingas O. Carm. vedė darbo grupę „Mąstyti Viešpaties žodį dieną naktį“. Jis pabrėžė lectio divina svarbą kiekvieno krikščionio gyvenime. Anot tėvo J. Keatingo, lectio divina – tai draugystės dialogas su Dievu.

Prieš šv. Mišias susirinkusieji klausėsi tėvo J. Keatingo įvado į Eucharistijos liturgiją – ir karmelitų, ir visų krikščionių gyvenimo centrą bei šaltinį. Pasak kalbėtojo, būtent Eucharistijos liturgijos metu mes sudarome Dievą šlovinančią bendriją, gyvai išgyvename prisikėlusio Kristaus slėpinį. Jei Eucharistija yra mūsų gyvenimo centre, vadinasi, Kristus mūsų gyvenime užima esminę vietą.

Atsinaujinimo diena baigta iškilmingomis Mišiomis. Jų koncelebracijai vadovavo arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ. Homilijoje ganytojas pabrėžė maldos vaidmenį kiekvieno krikščionio, o ypač kunigų gyvenime. Atsinaujinimo dienos dalyviai su svečiais karmelitais drauge šventė Valandų liturgiją: Rytmetinę, Dieninę ir Vakarinę.

-ap-

© „Bažnyčios žinios“