„Bažnyčiosžinios“. 2003 kovo 14, Nr. 5. <<< atgalį numerio turinį


Tarptautinė kariuomenės kapelionų konferencija

Vasario 10–11 d. Krašto apsaugos ministerijoje vykusioje tarptautinėje Lietuvos kariuomenės (LK) kapelionų konferencijoje dalyvavo kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis, LK vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Juozas Gražulis, visi kariuomenės kapelionai bei LK vyriausiojo kapeliono vyr. referentė.

Konferencijos pradžioje Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo E. Bartulio vadovaujamoje maldoje buvo padėkota Viešpačiui už suteiktą malonę darbuotis karių sielovadoje, ordinaras palaimino konferencijos dalyvius, LK vyriausiasis kapelionas pristatė Lietuvos kariuomenės ordinariato svečius.

Paskaitas skaitė ir grupių diskusijoms vadovavo plk. mons. Joe Supa, Christopher programos direktorius (JAV), ir plk. dr. Gary Pollittas, JAV karinių jūrų pajėgų kapelionas, Tarptautinės karo kapelionų asociacijos Jungtinėse Valstijose narys. Konferencijos paskaitų medžiaga buvo parengta pagal pastarųjų penkerių metų Amerikoje labiausiai perkamą knygą „Kas paėmė mano sūrį?” bei paremta asmenine kapelionų patirtimi. Šios knygelės lietuvišku leidimu buvo apdovanoti visi dalyvavę konferencijoje kapelionai. Kiekvienam taip pat buvo įteikta Tarptautinės kariuomenės kapelionų asociacijos prezidento Jungtinėse Valstijose admirolo kapeliono Davido E. White’o dovana – knyga „Voices of Chaplaincy”.

Dviejų dienų konferencijoje buvo akcentuoti du svarbūs kapeliono veiklos principai: kariuomenės kapelionas – Dieviškosios meilės laidininkas, aktyviai atsiliepiantis tiek į žmogaus problemas, tiek ir į Viešpaties kvietimą visa apimančia meile kurti Dievo atvaizdą žmonių širdyse (plk. Joe Supa); karo kapelionas – ekumeniškumo dvasia paremto kasdienio gyvenimo kariniame dalinyje, parapijoje vadovas, vadybininkas, patarėjas, mokytojas, brolis, tobuliausio ir išmintingiausio visų laikų vadovo – Jėzaus Kristaus atspindys, gebantis suformuoti veiklią komandą, kurios sėkmingą darbą motyvuoja ir kontroliuoja vienintelis Meilės įstatymas (plk. dr. Gary Pollittas). Abu prelegentai labai įdomiai ir išsamiai išryškino daugelį sielovados kariuomenėje niuansų, atskleisdami savo asmeninę patirtį, išgyventas situacijas. Praktinės užduotys buvo atliekamos nedidelėse grupelėse, vyko diskusijos, buvo skirta laiko klausimams ir atsakymams.

Pirmadienio vakare Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios koplyčioje Eucharistijos liturgijos metu Lietuvos kariuomenės ordinaras kartu su visais kapelionais bei konferencijos svečiais meldė ištvermės, vienybės, taikos ir Dievo malonių viso pasaulio kariuomenių kapelionams.

Baigiantis antrajai dienai, LK vyriausiasis kapelionas plk. ltn. J. Gražulis glaustai aptarė einamuosius Lietuvos kariuomenės ordinariato klausimus ir padėkojo svečiams už jų nuoširdžią bendrystę, o kapelionams už aktyvų dalyvavimą. Baigiamąjį padėkos žodį tarė vysk. Eugenijus Bartulis, pabrėždamas, kad konferencijoje įgyta patirtis bus labai naudinga pastoraciniame Lietuvos kapelionų darbe. Vyskupas palaimino visus konferencijos dalyvius bei įteikė garbingiems ordinariato svečiams atminimo dovanas.

-kjg-

© „Bažnyčios žinios“