„Bažnyčiosžinios“. 2003 kovo 14, Nr. 5. <<< atgalį numerio turinį


Renginiai Kaišiadorių vyskupijoje

Vasario 11-ąją Kaišiadorių vyskupijoje buvo surengta Ligonių lankymo diena. Kaišiadorių centrinės ligoninės koplyčioje šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis. Po Mišių buvo lankomi ligoniai palatose. Ateitininkai, „Vilties tilto” organizacijos ir Caritas savanoriai surengė nedidelį koncertą. Slaugos skyriaus ligoniams išdalyti 27 labdaros maisto paketai. Lankomi buvo ir namie slaugomi ligoniai. Vakare katedroje aukotos Mišios už ligonių sveikatą.

Vasario 12 d. Gelvonų parapijos bažnyčioje paminėtos kan. Jono Pilkos pirmosios mirties metinės. Šv. Mišias koncelebravo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis ir 25 kunigai. Pamokslą pasakė velionio buvęs mokslo draugas Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kun. Bronius Antanaitis. Po Mišių vyskupas ant kun. J. Pilkos kapo pašventino paminklinį kryžių.

Vasario 15 d. Kaišiadorių katedroje buvo aukojamos šv. Mišios už vyskupijos šeimas. Vysk. J. Matulaitis palaimino Mišiose dalyvavusias šeimas ir palinkėjo joms stiprybės katalikiškai auklėjant vaikus, diegiant pagarbą žmogaus gyvybei ir orumui. Katalikių moterų draugijos, Caritas ir Kaišiadorių parapijos klebono kun. R. Jurkevičiaus iniciatyva Sielovados centre daugiavaikėms šeimoms, pavyzdingai auklėjančioms savo vaikus, surengta šventė „Vesk mane, šeimos šviesa”. Ta proga miesto meras P. Zaveckas šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, įteikė padėkos raštus. Už pavyzdingą vaikų auklėjimą tėvams dėkojo Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. R. Jurkevičius, stiprinti krikščioniškąsias vertybes ir būti atsakingiems valstybės piliečiams linkėjo kun. G. Tamošiūnas. Šventės metu koncertavo garsi daugiavaikė Kriščiūnų šeimos kapela.

Vasario 15-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 85-ąsias metines, Kruonio Švč. Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šiose apylinkėse žuvusius laisvės kovų dalyvius, tremtinius ir jų artimuosius. Už tėvynės gerovę meldėsi Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, Kaišiadorių dekanas ir klebonas kun. Rimvydas Jurkevičius, kaimyninės Kalvių parapijos administratorius kun. Juozas Bakšys ir Kruonio bažnyčios administratorius kun. Robertas Mikalauskas, kuris pasakė pamokslą. Mišių metu giedojo choras „Margiris”. Po pamaldų minėjimas tęsėsi Kruonio šile prie Kryžiaus, kur palaidota per trisdešimt Didžiosios kovos apygardos partizanų. Iškilmingame minėjime dalyvavo ir kalbėjo vysk. J. Matulaitis, Kaišiadorių meras Pranas Zaveckas, LPKTS pirmininkas Antanas Lukša, kiti garbūs svečiai. Koncertavo Lietuvos kudirkaičiai, jūrų skautai ir kitų jaunimo organizacijų atstovai.

Vasario 19 d. įvyko Kaišiadorių vyskupijos Pastoracijos tarybos posėdis. Jame dalyvavo septynių vyskupijos dekanatų vadovai, vyskupijos Katechetikos, Šeimos, Jaunimo centrų direktoriai, Caritas bei Katalikių moterų organizacijos „Vilties tiltai” reikalų vedėja. Vysk. J. Matulaitis posėdį pradėjo malda bei mintimis iš popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško Novo millennio ineunte. Posėdyje siekta įvertinti pastoracinės veiklos situaciją ir numatyti ateities gaires. Apžvelgta, kas nuveikta evangelizacijos, katechezės, šeimų ir jaunimo sielovados srityse, analizuoti socialinės ir karitatyvinės veiklos rezultatai. Visų septynių vyskupijos dekanatų dekanai pristatė išsamią kunigų pastoracinės tarnystės apžvalgą.

-ež-

Seminaras apie lytinį ugdymą

Vasario 22 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras kartu su Šeimos centru organizavo seminarą „Lytinio švietimo ir lytiškumo ugdymo priešprieša Lietuvos švietimo sistemoje”. Į seminarą atvyko 133 klausytojai: 92 mokytojai ir 41 medikas. Seminaro dalyvius pasveikino Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis. Seminare kalbėta ne tik apie AIDS ir narkotikų paplitimą, opias jaunimo ir šeimų problemas; konkrečiai bei aiškiai buvo atskleistos ir visų šių negatyvių gyvenimo reiškinių priežastys.

Leidybos ir informacijos centro „Už gyvybę” direktorė B. Obelenienė kalbėjo apie lytinio švietimo ir lytinio auklėjimo priešpriešą. Kun. A. Narbekovas apžvelgė moralinius natūralaus šeimos planavimo ir kontracepcijos skirtumus. VDU KTF doktorantė A. Širinskienė pristatė AIDS prevencines programas ir apibendrino jų įtaką jaunimo rengimui šeimai. Apie AIDS, narkotikų plitimą mūsų šalyje kalbėjo Vilniaus universitetinės ligoninės Dermatovenerologijos centro konsultacijų skyriaus vedėja G. Lapinskaitė. Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro direktorė M. Bagdonienė apžvelgė Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro lytiškumo ugdymo patirtį. VDU dėstytoja N. Liobikienė apibendrino išsakytas mintis, davė praktinių patarimų, atsakė į pateiktus klausimus.

-dn, dk-

© „Bažnyčios žinios“