Žaslių bažnyčia šventė jubiliejų
 

Liepos 21 d. Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje, švenčiant Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus, paminėtas šios bažnyčios 100-asis jubiliejus. Iškilmėse dalyvavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, rajono savivaldybės vadovai, svečiai. Ta proga ganytojas koncelebravo šv. Mišias ir pasakė pamokslą, 170 merginų ir vaikinų suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Vysk. J. Matulaitis padėkojo šios parapijos klebonui kun. L. Klimui už rūpestingą sielovadą, pasidžiaugė stropiai prižiūrima bažnyčia ir šventoriuje esančiais paminklais. Čia taip pat prižiūrimi lietuvybės puoselėtojo, šios bažnyčios statytojo kun. Kazimiero Kibelio, kan. Mato Cijūnaičio, žydų gelbėtojo dr. Juozo Stakausko ir kitų kapai.

Žasliai minėjo 545 metų sukaktį, kai miestelio vardas pirmą kartą paminėtas dokumentuose (1457 m.), 480 metų sukaktį, kai Žasliai minimi kaip miestas ir 210 metų sukaktį, kai gavo miesto teises ir herbą. Ta proga miestelio gyventojams ir svečiams koncertavo Lietuvos karinių oro pajėgų orkestras (vad. vyr. leitenantas A. Kukulskis), dainininkai Stasys Liupkevičius, Janina Miščiukaitė, griežė Žaslių kaimo kapela, folkloro ansambliai, vyko bendruomenės agapė.

-ež-