Čekijos Katalikų Bažnyčia aktyviai rengiasi žmonių surašymui
 

(CRTN) Čekijos Katalikų Bažnyčia pradėjo reklaminę kampaniją ragindama žmones nedvejojant pasiskelbti krikščionimis artėjančio gyventojų surašymo metu. Tuo siekiama išsaugoti krikščionišką šalies vardą ir išlaikyti Bažnyčią „integralia visuomenės dalimi”.

Sausio ir vasario mėnesiais platintame pareiškime Čekijos katalikų vyskupai teigė, kad šalies žmonių surašymas yra galimybė čekams pripažinti savo priklausomybę valstybei, tautai ir tikėjimui. Anot vyskupų, surašymo rezultatai bus svarbūs valstybei, o Bažnyčiai padės pasirengti organizaciniams planams. Pranešime raginami pripažinti savo tikėjimą ne tik žmonės, nuolat dalyvaujantys liturginėse apeigose, bet ir tie, kurie laiko save Bažnyčios nariais dėl krikšto, nes „negalima būti abejingiems tam, kam priklausome”.

Per 1993 m. Kultūros ministerijos tyrimą iš 10,5 milijonų Čekijos gyventojų 40 procentų sakėsi priklausą Katalikų Bažnyčiai. Panašūs rezultatai buvo gauti 1999 m. pabaigoje Bažnyčios savaitraščio Katolicke Tydenik tyrimo metu, tačiau tik 5 procentai sakėsi lanką šv. Mišias.

Vyskupų konferencijos spaudos biuro referentė N. Witzanyova teigė, kad prie religinės praktikos susilpnėjimo prisidėjo „materialiniai rūpesčiai” bei „nusivylimas Bažnyčia” žlugus komunistinei valdžiai 1989 m. Tačiau, jos manymu, jei gyventojai nutylėtų savo religinius įsitikinimus gyventojų surašymo metu, tai susilpnintų Katalikų Bažnyčios padėtį Čekijoje ir būtų sunkiau gauti finansinę paramą iš valstybės. Anot jos, Čekijos Respublika yra viena iš ateistiškiausių Europos visuomenių. Tačiau ji tikisi, kad šiemet rezultatai nebus prastesni nei ankstesniais kartais ir kad net nelankantys Bažnyčios išreikš savo pritarimą Čekijai kaip krikščioniškai valstybei. Šiuo metu Čekijoje trys atskiros komisijos rengia įstatymų projektus, apibrėšiančius Katalikų Bažnyčios turtines teises ir finansinį statusą. Beje, Čekijoje dvasininkijai algas tradiciškai moka valstybė.

Bažnyčios kampanija raginant nenutylėti religinės priklausomybės kartais kritikuojama kaip pažeidžianti privatumą. N. Witzanyova atkreipė dėmesį, kad Čekijos vyskupų ketinimai yra ekumeniški: katalikai raginami padrąsinti taip pat kitų Bažnyčių narius išreikšti savo konfesinę priklausomybę.