Klaipėdos dekanato kunigų susirinkimas

Vasario 19 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos salėje vyko Klaipėdos dekanato kunigų susirinkimas. Susirinkimui vadovavo ir įžangos žodį tarė Klaipėdos dekanas mons. J. Gedvila. Pranešimą skaitė Telšių vyskupo A. Vaičiaus įgaliotas kurijos kancleris, Telšių katedros kanauninkų kapitulos pirmininkas kan. J. Šiurys. Klaipėdos dekanato kunigai apžvelgė kai kuriuos administracinius, disciplinos ir pastoracijos klausimus, ypatingą dėmesį skirdami artimesniam ryšiui su tikybos mokytojais ir mokiniais. Pageidauta, kad kunigai kiekvieną mėnesį susitiktų mokyklose su mokiniais.
-kanbt-
 

Keliais žodžiais


Jurbarkas. Vasario 17 d. Jurbarko dekanato jaunimo centre bei A. Giedraičio Giedriaus gimnazijoje Jurbarko dekanatas ir Kauno arkivyskupijos jaunimo centras surengė jaunimo dieną „Naujas amžius Dievo delnuose”. Po bendro prisistatymo dalyviai, susiskirstę į grupeles, diskutavo apie pašaukimus (vadovas – Kauno kunigų seminarijos klierikas K. Blužas), vertybes (vadovės – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referentės R. Gecaitė ir L. Daugėlaitė), krikščioniškąjį atleidimą (vadovas Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referentas A. Kučikas) ir kt. Renginio dalyvius A. Kučikas supažindino su popiežiaus Jono Pauliaus II naujuoju apaštališkuoju laišku Novo millennio ineunte. Jaunimas taip pat dalyvavo spaudos konferencijoje, meditavo, Švč. Trejybės bažnyčioje šventė Eucharistiją. Susitikimas baigėsi linksma vakarone.
-jp-

Kėdainiai. Vasario 23 d. Kėdainių „Atžalyno” vidurinėje mokykloje įvyko Kėdainių dekanato tikybos mokytojų pasitarimas. Jame dalyvavo Šv. Jurgio parapijos klebonas dekanas kun. S. Bitkauskas ir Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. G. Puras. Pasitarimą pradėjęs dekanas kalbėjo apie mokyklų lankymą. gavėnios rekolekcijų organizavimą, akcentavo, kad 2001-ieji yra blaivybės ir kovos su narkotikais metai. Tikybos mokytoja S. Kaziukaitienė skaitė pranešimą „Šių dienų šeimos problema ir kvietimas gyvenimo pilnatvei”. Tikybos mokytoja metodininkė A. T. Majienė vedė pratybas pagal T. Groomo metodologiją. Mokytojas J. R. Kanaporius pasidalijo mintimis, išgirstomis Kaune vykusiame katechetams skirtame seminare „Parapijos katecheto vaidmuo parapijos gyvenime”.
-sb-