Kauno arkivyskupo metinė veiklos apžvalga
 

Vasario 19 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje buvo surengta tradicine tapusi ataskaitinė spaudos konferencija. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ papasakojo žiniasklaidos atstovams apie svarbiausius Kauno arkivyskupijos 2000 m. įvykius, pateikė arkivyskupijos institucijų veiklos bei finansų ataskaitą. Šia proga arkivyskupas žurnalistams taip pat pristatė neseniai paskelbtą popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkąjį laišką Novo millennio ineunte.

Pirmiausia arkiv. S. Tamkevičius SJ pasidžiaugė, kad iki šiol žiniasklaidos darbuotojai ganėtinai objektyviai ir geranoriškai perteikdavo per ankstesnes spaudos konferencijas gautą informaciją apie Bažnyčią. Ganytojas apžvelgė svarbiausių bažnytinių institucijų statistinius duomenis, pradėdamas nuo Kauno kunigų seminarijos. Kauno seminarijoje studijuoja 61 klierikas. Parengiamajame seminarijos kurse mokosi 19 jaunuolių iš įvairių vyskupijų. Kunigų seminarijos metinės išlaidos sudaro 818 957 Lt.

Kauno arkivyskupijoje yra apie 500 tūkst. tikinčiųjų, iš jų apie 10 proc. reguliariai lanko Bažnyčią. Komentuodamas arkivyskupijos tikinčiųjų statistinius duomenis, ganytojas pastebėjo kiek sumažėjusį sutvirtintųjų skaičių ir paaiškino, kad tai iš dalies nulėmė Jubiliejinių metų renginių gausumas. Arkivyskupijos kurijos pajamas sudarė 1 030 137 Lt iš aukų ir iš Valstybės biudžeto skirti 376 958 Lt. Arkivyskupas S. Tamkevičius pateikė svarbesnes arkivyskupijos išlaidas. Seminarijai išlaikyti skirta 205 014 Lt; katechetikos, šeimos ir jaunimo centrams – 117 004 Lt; evangelizacijai vykdyti – 169 799 Lt; parapijoms remti – 120 230 Lt. Statybos ir remonto darbams arkivyskupija skyrė 244 246 Lt.

Arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė žurnalistų dėmesį į palyginti nedidelę statyboms ir remontui skirtą lėšų dalį. Jis taip pat palygino metines Kauno arkivyskupijos Caritas išlaidas (619 279 Lt) ir sumą, gautą iš Valstybės biudžeto (376 958 Lt). Kauno arkivyskupijos Caritas valgykloje kasdien maitinama apie 800 gyventojų, be to, Kaune dar veikia keturi maitinimo punktai, kuriuose Caritas maitina 190 žmonių. Arkivyskupas žurnalistams priminė, jog Caritas valgykloje neklausiama vargstančiųjų tikėjimo ar įsitikinimų. Septyniose Kauno parapijose savaitgaliais maitinama ir globojama apie 200 vaikų. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad pernai buvo įrengtas Senamiesčio vaikų dienos centras. Šis projektas vykdomas drauge su miesto savivaldybe. Vaikų dienos centrai veikia Šančių parapijoje, taip pat Rukloje. Išvardijęs kitas Caritas iniciatyvas, arkivyskupas sakė, kad Kauno arkivyskupijoje Caritas veikla nėra kažkuo ypatinga, panašiai ši organizacija veikia ir kitose Lietuvos vyskupijose. Arkivyskupas pagyrė Kauno šeimos centro veiklą ir priminė, jog jam talkina savanoriai iš VDU Socialinės rūpybos profesinių studijų centro, kuris buvo įsteigtas Bažnyčios iniciatyva.

Komentuodamas katechetikos centro veiklą, arkiv. S. Tamkevičius SJ atkreipė dėmesį į tai, kad tikybos pamokas Kauno arkivyskupijoje lankė apie 50 proc. moksleivių. Tikybą dėstė 323 tikybos mokytojai, iš kurių 292 pasauliečiai. Arkivyskupijoje veikia 15 katechetikos metodinių centrų. Ganytojas paaiškino kiek sumažėjusį tikybos pamokų lankomumą tuo, kad kai kurie mokyklų direktoriai kartais specialiai stengiasi paskirstyti tikybos krūvį tarp tikybos ir etikos mokytojų. Anot ganytojo, jei katalikai tėvai aktyviau reikštų savo valią, tikybos pamokas lankytų daugiau moksleivių. Arkivyskupas S. Tamkevičius taip pat sakė, kad kiekybiniai rodikliai reikalauja gilesnės analizės. Pavyzdžiui, mažėjantį tikybos pamokų lankomumą iš dalies nulemia ir tai, kad mokyklose apskritai mokosi mažiau vaikų, mažėja gimstamumas. Kalbėdamas apie Jaunimo centro darbą arkivyskupas atkreipė dėmesį į tarptautinio bendradarbiavimo programas, ypač su Kelno ir Drezdeno–Meiseno vyskupijų jaunimo tarnybomis.

Arkivyskupas S. Tamkevičius ypač pasidžiaugė Katalikų interneto tarnybos darbu, daugeliu internete pateiktų Šventojo Sosto dokumentų. Pasak jo, interneto srityje niekas negali Bažnyčiai priekaištauti dėl atsilikimo. Nuoseklų Katalikų interneto tarnybos darbą arkivyskupas pavadino vienu iš Bažnyčios kokybinio augimo pavyzdžių. Arkivyskupas taip pat atkreipė žurnalistų dėmesį ir į aktyviai veikusią arkivyskupijos Bažnytinio meno komisiją. Sutartimi tarp Kauno arkivyskupijos ir kultūros ministerijos įkurtas kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis muziejus ateityje bus reorganizuotas į Kauno arkivyskupijos istorijos ir meno muziejų.

Atsakydamas į žurnalistų klausimus arkivyskupas S. Tamkevičius sakė, jog matomas aiškus kokybinis Bažnyčios augimas. Anot jo, dabar įšventinamų kunigų nepakanka, kad būtų patenkinti naujai iškylantys sielovados poreikiai. Kita vertus, vis daugiau funkcijų Bažnyčioje atlieka pasauliečiai, palikdami kunigams tik jiems būdingas kunigiškąsias pareigas. Kauno arkivyskupas pažymėjo, kad kaimyninėje Vilkaviškio vyskupijoje dėl įvairių priežasčių kunigystės pašaukimų yra daugiau. Baigdamas spaudos konferenciją arkivyskupas Sigitas Tamkevičius žurnalistams papasakojo apie Romoje vyksiančią kardinolų įvesdinimo konsistoriją.

-kl-