Vilniaus arkivyskupui A. J. Bačkiui įteiktos kardinolo insignijos
 

Vasario 21 d. Vatikane, Šv. Petro aikštėje prasidėjusioje viešojoje konsistorijoje popiežius Jonas Paulius II kardinolo insignijas įteikė 44 naujiems kardinolams, tarp jų ir Vilniaus arkivyskupui metropolitui A. J. Bačkiui. Vakare visi tikintieji galėjo pasveikinti naujuosius kardinolus. Vatikano rūmuose įvairiose salėse kardinolai susitiko su tikinčiaisiais. Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis tikinčiuosius priiminėjo Palaiminimų salėje. Taip pat šioje salėje svečius priiminėjo ir keturi vokiečiai kardinolai bei latvis kard. Janis Pujats.

Vasario 22 d., per Apaštalo Petro sosto šventę, naujieji kardinolai kartu su popiežiumi aukojo šv. Mišias ir iš popiežiaus rankų priėmė kardinoliškus žiedus – ganytojiško uolumo ir dar tvirtesnės vienybės su Petro sostu ženklą. Per pamokslą popiežius Jonas Paulius II hierarchams ir visiems tikintiesiems dar kartą priminė pareigą evangelizuoti bei liudyti.

Vakare Popiežiškojoje šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje Lietuvos kard. Audrio Juozo Bačkio garbei buvo surengtas priėmimas. Jame dalyvavo per 250 kviestinių svečių. Kartu su Lietuvos kardinolu į priėmimą atvyko ir keletą sveikinimo žodžių lietuviškai tarė Latvijos kard. Janis Pujats. Pirmiausia į kardinolą ir susirinkusiuosius kreipėsi Šv. Kazimiero kolegijos rektorius prel. Algimantas Bartkus, kuris priminė, jog šioje kolegijoje atsiskleidė kardinolo Audrio Bačkio kunigiškas kelias: „Esate susietas su šia įstaiga nuo penkiasdešimt septintųjų metų. Jūsų kunigiškas kelias čia atsiskleidė. Kitą mėnesį švęsite keturių dešimčių metų kunigystės jubiliejų: ‘Sub tuum praesidium – Dievo Motinos Globoje”, kaip skelbiate savo herbo šūkyje”, – sveikindamas naująjį Lietuvos kardinolą kalbėjo šv. Kazimiero kolegijos rektorius prel. Algimantas Bartkus.

Priėmime dalyvavo kone visi Lietuvos vyskupai, vadovaujami Vyskupų Konferencijos pirmininko arkivysk. Sigito Tamkevičiaus SJ, kelios dešimtys kunigų, keletas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikų, katalikiškų organizacijų, bendrijų atstovai, dauguma Romoje gyvenančių ir studijuojančių lietuvių. Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis sveikinimo kalbą pradėjo žodžiais: „Ne vien Bažnyčia Lietuvoje, Lietuvos tikinčiųjų bendruomenė, bet taip pat Lietuvos valstybė ir jos piliečių visuomenė šiandien džiaugiasi Jūsų pagerbimu, kuriuo drauge išaukštinama ir Lietuva. Kardinolo paskyrimas Lietuvai dar labiau sustiprina tiek tradicinį Lietuvos ryšį su Apaštalų Sostu, tiek Bažnyčios Lietuvoje autoritetą, suteikia Bažnyčiai galimybę sėkmingiau vykdyti jai skirtą misiją, kurios svarbą gerai supranta ir kurią remia civilinė valdžia”.

Vasario 23 d., penktadienį, iš ryto audiencijoje su popiežiumi susitiko visi į Romą šiomis dienomis savo kardinolus atlydėję maldininkai, tarp jų ir 200 lietuvių. Popiežius į lietuvius kreipėsi sakydamas: „Su meile taip pat kreipiuosi į jus, brangūs tikintieji iš Lietuvos, pagerbiančius savo iškilų atstovą, paženklintą kardinoliška garbe. Ta garbė tenka visai Bažnyčiai, esančiai Lietuvoje, už ištikimybę Kristui. Būkite ištvermingi Evangelijos meilėje ir vieningi su savo Ganytojais: telydi jus Dievo globa, kurios nuolat prašau savo maldose”.

Vasario 24 d., šeštadienį, kardinolas A. J. Bačkis aukojo Mišias Romoje gyvenantiems ir studijuojantiems lietuviams S. Maria Magiore bazilikos Salus populi Romani koplyčioje ir šios bazilikos salėje susitiko su tikinčiaisiais. Sekmadienį kardinolas aukojo šv. Mišias Tivoli – Villa Adriana.

Vasario 26 d. kardinolas A. J. Bačkis iš Romos grįžo į Vilnių. Prie lėktuvo Jo Eminenciją pasitiko ir pasveikino apaštališkasis nuncijus arkiv. Erwin Josef Ender, Lietuvos vyskupai, ministras pirmininkas R. Paksas, Vyriausybės atstovai. Tranzito salėje kardinolo laukė kunigai, klierikai, vienuoliai, didelis būrys žurnalistų. Susirinkusieji pasitiko kardinolą A. J. Bačkį giesme „O, Marija Motinėle”. Susijaudinęs kardinolas tarė žodį: „Mano širdis kupina dėkingumo Šventajam Tėvui, kad jis pažvelgė į tą mažą Lietuvėlę ir iš daugelio kraštų išsirinko, kad ji turėtų savo atstovą kardinolų kolegijoje. Dėkoju už šiltą sutikimą, dėkoju ir tiems, kurie mane palydėjo į Romą, tikiuosi, jog buvę Romoje pajuto, kas yra visuotinė Bažnyčia”.

Iš salės kardinolas su visa palyda išėjo į lauką, kur jį pasitiko karinio orkestro atliekami maršai, sveikinimo šūksniai ir aplodismentai. Čia Jo Eminencija kalbėjo: „Dėkoju mūsų valdžios atstovams, kurie atėjo pasidžiaugti kartu su Lietuvos Bažnyčia. Džiaugiuosi sugrįžęs į Lietuvą. Manau, kad Lietuvoje tauta ir krikščionybė, 700 metų kartu keliavusios, eis kartu ir toliau. Bažnyčia nėra kokia nors institucija, viešoji įstaiga, ideologija. Ji skelbia tik Kristų ir tai, ką jis skelbė prieš 2000 metų, skelbia ir šiandien: kad žmonės visa širdimi atsigręžtų į savo Kūrėją, atsigręžtų į Kristų ir tarnautų vieni kitiems. Aš manau, kad mes visi – kalbu ir vyskupų vardu – norime tarnauti Lietuvos visuomenei, žmogui, gyvybei, tarnauti šeimai. Ypač prisiminkime jaunimą, vargstančius, kenčiančius; siūlau Vyriausybei, visuomeninėms organizacijoms dirbti kartu, ranka rankon, kad galėtume sukurti gražesnę Lietuvą – Lietuvą, kurioje visi būtų laimingi, sotūs. 700 metų krikščionybė ir tauta ėjo kartu, linkiu, kad tai išlaikytume ir šiandien. Manau, kad krikščionybės šaknys yra labai giliai Lietuvos žemėje, tik reikia jas palaistyti, atgaivinti, ir visi kartu sukursime Dangaus karalystės kampelį mūsų žemėje”.

Iš oro uosto kardinolas A. J. Bačkis nuvyko pasimelsti prie Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslo. Čia gausus žmonių būrys pasitiko jį eilėmis, giesmėmis lietuvių ir lenkų kalba. Užlipęs į kolpyčią, kardinolas kreipėsi į Mariją malda „Tavo apgynimo šaukiamės” ir tarė žodį gatvėje stovintiems žmonėms: „Kai mane šventino vyskupu, buvo giedama Sub tuum praesidium, džiaugiuosi, kad ir kardinolų konsistorijos metu Mišios baigėsi šia giesme”. „Mylėkite Mariją, – kvietė kardinolas, – ji yra Kristaus Motina ir mokinė. Eikime su Marija, prašykime, kad ji nuvestų pas Jėzų Kristų, nes tik iš jo galime laukti mūsų širdžių, Bažnyčios, Tautos atsinaujinimo. Dievo Motina telydi jus kasdien”. Po to Lietuvos kardinolas palaimino susirinkusiuosius.

-jž, sm-