Krikščionių vienybės savaitė Vatikane
 

(CRTN, KAP) Sausio 18 – 25 d. Vatikane švęsta Maldos už krikščionių vienybę savaitė buvo iškilus Jubiliejaus metų įvykis, suartinęs krikščioniškąsias Bažnyčias. Šių iškilmių kulminacija – Šventųjų durų atidarymas Šv. Pauliaus bazilikoje už miesto sienų (San Paolo fuori le Mura). Tai buvo paskutinė iš keturių Šventųjų durų atidarymo ceremonijų keturiose patriarchiškosiose Romos bazilikose. Sausio 18 d. ryte popiežius Jonas Paulius II atidarė Šventąsias duris dalyvaujant 23 krikščioniškųjų Bažnyčių atstovams (šioms Bažnyčioms priklauso apie pusantro milijardo krikščionių). Romos popiežius drauge su Konstantinopolio patriarchato atstovu metropolitu Athanasios ir Anglikonų Bendrijos primu arkivyskupu George Carey  spontaniškai, iš anksto nenumatytu ceremonijoje gestu, suklupo ant Šventųjų durų slenksčio, po to drauge atvėrė abi durų varčias. Įkandin jų pro Šventąsias duris įžengė kitų Bažnyčių ir Bendruomenių atstovų delegacija. Simboliška ir tai, kad Šv. Pauliaus bazilikos Šventosios durys pastebimai platesnės už kitų Romos bazilikų Šventąsias duris. Beje, Šv. Pauliaus bazilikoje už miesto sienų popiežius Jonas XXIII prieš 41 metus paskelbė apie Vatikano II Susirinkimo sušaukimą. Į Jubiliejaus iškilmes savo atstovus atsiuntė visos Ortodoksų Bažnyčios. Anglikonų Bendrijai atstovavo jos vadovas Kenterberio arkivyskupas George Carey, Pasaulinei Liuteronų Federacijai – jos prezidentas vyskupas Christian Krause, Pasaulinei Metodistų Tarybai – jos prezidentė Frances Alguire. Iškilmėse nedalyvavo baptistų ir reformatų atstovai – šios Bažnyčios taip norėjo pareikšti protestą prieš katalikiškąją atlaidų sampratą. Negelbėjo ir tai, kad Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretorius vyskupas Walter Kasper dėjo daug pastangų siekdamas išsklaidyti nesusipratimus Jubiliejaus atlaidų klausimu. Įžengiantį į baziliką popiežių, iškėlusį Evangeliją, sekė koptų ortodoksų, rusų ortodoksų ir liuteronų atstovai.

Krikščioniškųjų Bažnyčių atstovai drauge su popiežiumi kalbėjo maldas ir skaitė skaitinius. Greta Šventojo Rašto skaitinių buvo perskaitytos ištraukos iš koncentracijos stovykloje nužudyto evangelikų teologo Dietricho Bonhoefferio ir rusų ortodoksų kunigo Georgijaus Florovskio veikalų.

Popiežius Jonas Paulius II savo pamoksle įtaigiai ragino siekti krikščionių vienybės: „Prasidedant naujam krikščionybės tūkstantmečiui, šiais Malonės metais, kviečiančiais radikaliai atsiversti į Evangeliją, privalome atkakliai prašyti Dvasios suteikti mums vienybės malonę. Mes žinome, jog kol kas tebesame atsiskyrę broliai, tačiau esame tvirtai pasiryžę leistis į kelią, vedantį į visišką Kristaus Kūno vienybę”, – sakė popiežius. Šventasis Tėvas pabrėžė, jog krikščionių susiskaldymas yra skandalas pasaulio akivaizdoje; jis kenkia šventam Evangelijos skelbimo visai kūrinijai reikalui. Anot popiežiaus, Šventųjų durų atidarymas yra žingsnis krikščionių vienybės link. Jis ragino, kad ekumeniškumas lydėtų visą Šventųjų metų šventimą. Anot popiežiaus, istorinis krikščionių susiskaldymas esąs žmonių silpnumo išraiška. Šis susiskaldymas atsirado „ne be žmonių kaltės”. Popiežius ragino, kad šiais Jubiliejaus metais „augtų kiekvieno žmogaus asmeninės atsakomybės dėl susiskaldymo suvokimas”. Pasak Šventojo Tėvo, žaizdas galima išgydyti tik pradedant nuo „vidinio atsivertimo”, kad ekumeninis dialogas neapsiribotų vien idėjų pasikeitimu, o taptų pasikeitimu dovanomis – meilės dialogu. Homilijos pabaigoje ypač energingai atrodęs popiežius prisiminė savo kelionę į Rumuniją ir ten girdėtus minios skandavimus „Vienybė! Vienybė!”
Po popiežiaus homilijos Bažnyčių atstovai palinkėjo vieni kitiems ramybės. Tikėjimo išpažinimas sukalbėtas graikų, lotynų ir vokiečių kalbomis. Iškilmė baigėsi ilgais plojimais Šventojo Tėvo ir jo svečių garbei.

Kita ekumeninė iškilmė bus gegužės 7 d. numatytas bendras XX a.  kankinių paminėjimas Koliziejuje.