į pradžią
 
« į pradžią « Aktualijos
Nauji leidiniai/audio
 

Šiame puslapyje pristatysime kai kuriuos naujus krikščioniškus leidinius ir muzikos įrašus, kurių pristatymai pasiekia Katalikų interneto tarnybą.


Nauja leidyklos „KATALIKŲ PASAULIS“ knyga:

Peter Seewald

„VIENUOLIŲ GYVENIMO MOKYKLA“

Tai asmeninė tyrimo ekspedicija. Peteris Zėvaldas (Peter Seewald), keliaudamas po vienuolynus, aiškinasi vienuolių, kurie iš esmės inspiravo ir suformavo mūsų civilizaciją, paslaptį ir išmintį. Vis daugiau žmonių jaučia nebesugebantys susitvarkyti savo gyvenimo. Įtampa, atkaklus rezultatų siekimas, žmonių santykių ir ryšių krizė – vis labiau nerimastingoje kasdienybėje daugelis trokšta suprasti, kaip reikėtų pasiekti vidinę ramybę.

P. Zėvaldas parodo, kaip vienuolynuose per amžius išsilaikė pirminiai gero ir prasmingo gyvenimo klodai. Lankyti vienuolių gyvenimo mokyklą reiškia: įgyti jėgų, galių ir išmokti mąstyti; rasti saiką ir aukso vidurį; gauti atsakymus į klausimus, susijusius su kūno ir sielos sveikata, harmonija, tikrosios laimės kriterijais. Daugelis dalykų, kurių su didžiausiomis pastangomis išmoksta ir moko psichologai, treneriai ir terapeutai, vienuolynuose nuo pirmykščių laikų buvo kasdienio gyvenimo elementai. P. Zėvaldas rašo, jog gyvenimas vienuolyne, jo taisyklės ir įsakymai, išmintis ir dvasingumas pateikia konkrečius atsakymus į daugelį mūsų kasdienybės ir gyvenimo klausimų. Užmirštas gyvenimo ir meilės menas – puikiai iš naujo atrastas ir atskleistas.

Iš vokiečių kalbos vertė Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė

Knygos dailininkas – Alfonsas Žvilius
252 psl.
Mažmeninė knygos kaina – 21.00 Lt

Išsamesnė informacija tel.: 8 (5) 212 24 22, el. paštas: reklama@katpasaulis.lt


Naujos leidyklos „AIDAI“ knygos

Mažasis brolis Mauricijus

BROLIS KAROLIS

Ši knyga išsiskiria iš daugelio kitų Karolio Fuko (Chales de Foucauld, 1858-1916) biografijų. Jos pradžioje jautriai apibūdinama dvasinė krizė, kurią gyvenimo pabaigoje patyrė sergantis marabutas, vienišas gulėdamas dykumos trobelėje ir guodžiamas tik Eucharistijos artumo. Ar jo gyvenimas turėjo prasmę? Ar teisingai jis suprato savo pašaukimą? Spalvingai rašantis biografas ieško atsakymų į šiuos klausimus. Mažasis brolis Mauricijus (Moris) kaip niekas kitas turi tam reikiamą kvalifikaciją, nes daugiau kaip 40 metų yra Jėzaus mažųjų brolių bendruomenės narys, nuo 1990 m. gyvenantis Lenkijoje.

Iš lenkų kalbos vertė Petras Kimbrys.

Mažmeninė knygos kaina – 12.00 Lt


Emanuelis Levinas

APIE DIEVĄ ATEINANTĮ Į MĄSTYMĄ

Tai prancūzų filosofo egzistencialisto, kilusio iš Lietuvos (gim. 1905 m., Kaune), Emanuelio Levino straipsnių rinkinys. Knygoje surinkti skirtingu metu ir įvairiomis progomis rašyti straipsniai, jungiami kelių Levino filosofijai esminių temų pagrindu. Apie šią knygą Levinas sako: „Tikroji, nepaneigiama vertė (..) – tai šventumo vertė. Šventumas priklauso anaip tol ne nuo netekčių, jis glūdi įsitikinime, kad visur kitam reikia užleisti pirmą vietą – pradedant fraze “aš tik po jūsų”, sakoma prie atvertų durų, baigiant kone neįmanomu (tačiau Šventumas to reikalauja) pasirengimu mirti už kitą. Šioje šventumo laikysenoje slypi tokia įprastos, natūralios dalykų tvarkos, daiktų bei gyvos būtybės ontologijos tvermės būtyje apgrąža, kad man tai akimirka, kai per žmogiškumą anapus būties Dievas ateina į mano mąstymą.“

Emanuelio Levino filosofija Vakaruose seniai tapo nuoseklių studijų objektu, mums ji tebėra naujas atradimas. Šiuo atveju gtalima būtų kalbėti apie savęs pačių atradimą – vienos iš mūsų kultūros dalies atradimą.

Knygos leidimą parėmė Atviros Lietuvos Fondas.

Iš prancūzų kalbos vertė: Agnė Judženytė, Nijolė Keršytė, Regina Matuzevičienė, Aušra Pažėraitė.

Mažmeninė knygos kaina – 22.00 Lt


Išsamesnė informacija tel.: (22) 220311 arba mob. tel.: 8 286 87370, el. paštas: aidai@takas.lt

Gediminas Jaunius
Leidyklos „AIDAI“ atstovas ryšiams su visuomene


Naujas leidyklos „GYVIEJI AKMENĖLIAI“ leidinys

Raniero Cantalamessa

PAGIRDYTI VENA DVASIA: straipsnių rinkinys

Šioje knygelėje pateikiami popiežiaus pamokslininko ir populiaraus dvasinio rašytojo t. Raniero Cantalamessos OFM Cap. apmąstymai apie atnaujinantį Šventosios Dvasios veikimą mūsų ir bažnyčios gyvenime. Tėvas Raniero su skaitytoju dalijasi praktiškomis, Šventuoju Raštu ir bažnyčios Tradicija grindžiamomis įžvalgomis, ką reiškia atsinaujinti Dvasioje, kodėl reikia Dvasios krikšto, kas yra Dvasios dovanos ir kam jos skirtos.

Iš italų kalbos vertė Asta Petraityrė

Papildoma informacija tel. (27) 323196, el. paštas: gam@lcn.lt


Nauja leidyklos „KATALIKŲ PASAULIS“ knyga

Frederick Buechner

TIESOS SAKYMAS: Evangelija kaip tragedija, komedija ir pasaka

„Provokuojantis pavadinimas ir provokuojantis knygos turinys. Tie, kurie pratę laukti iš Evangelijos naudingų patarimų, pamokymų, taisyklių, turbūt nustebs, kad autorius Dievo žodyje nieko panašaus neišgirdo. Buechneris, žinomas ir skaitomas amerikiečių rašytojas, Presbiterionų Bažnyčios kunigas, ir gyvenimą, ir šventuosius Apreiškimo puslapius skaito nuostabos, susižavėjimo, nudžiugimo kupinomis akimis. Tikrai kaip vaikas, nors, tiesa, duoti Jėzaus istorijai tragedijos ir komedijos vardą turbūt jau neužtenka būti vaiku. Vis dėlto, prieš atsiversdami šią knygelę, prisiminkime ir bjaurųjį ančiuką, ir našlaitę Elenytę, ir trečią brolį Joną. Ko gero, autorius teisus, kad jie ir kiti į juos panašūs – Jėzaus dvyniai. Skirtumas tik tas, jog Viešpats pasaka kažkaip tapo nesibaigiančia tiesa tiems, kurie per šio ir ano pasaulio tragedijas bei komedijas užsikrėtė tikėjimu”, - taip apie šią knygą bei jos autorių „rašytoją iš aminojo Evangelijos paradokso” rašo kunigas J.Sasnauskas, Katalikų radijo „Mažoji studija”, kurioje ir buvo „atrasta” ši knyga, vadovas.

Iš anglų k. vertė R. Drazdauskienė.

Platesnės informacijos kreipkitės į Žydrę Bakutytę (leidyklos „Katalikų pasaulis” atstovę ryšiams su visuomene) tel. 8 286 52 165, el. paštas: zbakutyte@yahoo.com

 
atnaujinta 2003 -0 5- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt