V i s u o t i n i o   V a t i k a n o   I I   S u s i r i n k i m o   d o k u m e n t a iS U T R U M P I N I M A I   I R   Ž E N K L A I


Lotynų kalba

Lietuvių kalba

cap.

– capitulum (skyrius)

apašt.

– apaštališkasis, -oji

etc.

– et cetera (ir taip toliau)

d.

– dalis

fol.

– folium (lapas)

dekr.

– dekretas

ibid.

– ibidem (ten pat)

dogm.

– dogminė

id.

– idem (tas pats)

encikl.

– enciklika

l. c.

– loco citato (minėtoje vietoje)

išn.

– išnaša

lib.

– liber (knyga)

kan.

– kanonas

p.

– pagina (puslapis)

konst.

– konstitucija

passim

– passim (įvairiose vietose)

kt.

– kiti, kita, kitur

r

– [folio] recto (ant gerosios [lapo] pusės)

Nr.

– numeris

s.

– sequiturque (ir tolesnis [puslapis])

p.

– puslapis

ss.

– sequunturque (ir tolesni [puslapiai])

past.

– pastaba

t.

– tomus (tomas)

plg.

– palygink

tract.

– tractatus (traktatas)

sk.

– skyrius

vol.

– volumen (knyga)

t.

– ir tolesnis [puslapis]

   

tt.

– ir tolesni [puslapiai]

   

t. t.

– taip toliau

   

žr.

– žiūrėk

   

[…]

– leidėjų įterptas paaiškinimas

 

 

©  Vertimas į lietuvių kalbą, Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2000
Tekstą internetui parengė Katalikų interneto tarnyba pagal leidinį:
Visuotinis Vatikano II Susirinkimas. Konstitucijos. Dekretai. Deklaracijos. – Vilnius, AIDAI, 2000.

Kiti Katalikų Bažnyčios dokumentai lietuvių kalba: www.lcn.lt/b_dokumentai