V i s u o t i n i o   V a t i k a n o   I I   S u s i r i n k i m o   d o k u m e n t a iŠ A L T I N I Ų   R O D Y K L Ė


VISUOTINIAI SUSIRINKIMAI

Chalkedono S. LG 52, LG 57, GS 22, UR 13, OE 7, OE 11, OE 17
Efezo S. LG 23, LG 52, LG 66, UR 13, UR 15, OE 10
Feraros-Florencijos S. LG 23
Florencijos S. LG 18, LG 49, LG 51, GS 48, UR 3, UR 18, OE 7, OE 8, OE 13
Konstantinopolio I S. OE 7, OE 8
Konstantinopolio II S. LG 52, GS 22
Konstantinopolio III S. GS 22
Konstantinopolio IV S. DV 8, OE 7, OE 8, OE 17
Laterano IV S. LG 23, UR 3, OE 2, OE 7, OE 8
Laterano V S. UR 6
Liono II S. UR 3, OE 13
Nikėjos I S. LG 22, LG 23, OE 7, OE 8, OE 17
Nikėjos II S. LG 51, LG 67, DV 8
Tridento S. LG 17, LG 20, LG 21, LG 25, LG 28, LG 50, LG 51, LG 67, DV 7, DV 9, DV 11, SC 6, SC 7, SC 33, SC 55, SC 77, CD 12, PO 2, PO 4, PO 17
Vatikano I S. LG 8, LG 18, LG 20, LG 22, LG 23, LG 25, LG 27, LG 45, LG 50, DV 5–8, DV 10–12, GS 36, GS 59, CD 2, UR 2
 

VIETINIAI SUSIRINKIMAI IR SINODAI

Antiochijos s. PO 17, OE 15
Armėnų Bažnyčios s. OE 22
Cincinačio III s. GE 6
Ciso (Armėnų Bažnyčios) s. OE 13
Duino (Armėnų Bažnyčios) s. OE 15
Kartaginos s. OE 10, OE 11
Koptų Bažnyčios s. OE 22
Laodikėjos s. OE 13, OE 15, OE 22
Laterano (649) s. LG 57
Libano (Maronitų Bažnyčios) s. OE 13, OE 22
Mar Isako (Chaldėjų Bažnyčios) s. OE 22
Neocezarėjos s. OE 17
Nerseso Glajecio (Armėnų Bažnyčios) s. OE 22
Oranžo s. DV 5
Paryžiaus s. PO 17
Patriarcho Sergijaus s. OE 19
Rumunų Bažnyčios s. OE 22
Rusinų Bažnyčios s. OE 22
Sardikos s. OE 17
Sirų Bažnyčios s. OE 22
Toledo IV s. DH 10
Vestminsterio I s. GE 8
 

LITURGIJA

Aleksandrijos jakobitų liturgija PO 4
Bizantijos liturgija LG 26, GS 22
Gelazijaus sakramentarijus PO 7
Grigaliaus sakramentarijus LG 6, GS 52, PO 7
Leono (Veronos) sakramentarijus LG 21, SC 5, PO 2, PO 4, PO 7
Liber sacramentorum romanae Ecclesiae LG 6, LG 21, PO 2
Liber sacramentorum S. Gregorii LG 19
maronitų liturgija PO 7
Missale francorum PO 2
mozarabų liturgija LG 26, PO 4
Pontificale romano-germanicum PO 2
Romos apeigynas SC 77, AG 14
Romos brevijorius LG 6, LG 50, LG 66, SC 47, AG 8
Romos mišiolas LG 36, LG 39, LG 50–52, SC 2, SC 5, SC 10, SC 12, GS 39, PO 13
Romos pontifikalas LG 26, LG 28, LG 41, PO 2, PO 4, PO 7, PO 11, PO 13, PO 19, PO 22
Serapijono euchologijus PO 7
vienuolių brevijorius LG 6
 

BAŽNYČIOS TĖVAI, MOKYTOJAI, TEOLOGAI

Albertas šv. GS 69
Ambraziejus šv. LG 22, LG 42, LG 57, LG 62–64, DV 25, GS 43, OT 10, PC 25, AG 3, DH 10
Anastazas šv. LG 56
Andriejus Kretietis šv. LG 56, LG 59, LG 62
Atanazas šv. LG 42, PO 4, AG 3
Augustinas šv. LG 2, LG 4, LG 7, LG 8, LG 11, LG 12, LG 14, LG 19, LG 26, LG 32, LG 40, LG 42, LG 49, LG 53, LG 56, LG 64, DV 1, DV 11, DV 12, DV 16, DV 25, SC 7, SC 47, GS 21, GS 48, GS 69, PO 2, PO 4, PO 14, OT 9, AG 1, AG 3, AG 4, AG 7, AG 9, AG 14, UR 3, DH 10
Bazilijus šv. GS 69, AG 3, OE 26
Beda Garbingasis šv. LG 64, AG 4
Bonaventūras šv. LG 44, LG 49, GS 69, OT 16
Didimas Aleksandrietis LG 7
Epifanas šv. LG 56
Euzebijus Cezarėjietis šv. LG 16, LG 22, AG 9
Fulgentas šv. AG 3, AG 4
Gasser LG 25
Gerhohas Reichersbergietis LG 63
Germanas Konstantinopolietis šv. LG 56, LG 59, LG 62
Godfridas Viktoriškis LG 63
Grigalius Nazianzietis šv. LG 28, AG 3, AG 4
Grigalius Nysietis šv. AG 3
Hesichijus Jeruzalietis LG 22
Hilaras šv. LG 2, LG 12, LG 23, AG 9
Ignotas šv. LG 13, LG 20, LG 26–29, LG 41, SC 5, SC 41, PO 5, PO 7
Ipolitas šv. LG 20, LG 26, PO 7, AG 7
Ireniejus šv. LG 4, LG 13, LG 17, LG 20, LG 56, DV 7, DV 16, DV 18, DV 25, GS 39, GS 57, AG 3, AG 7, AG 8
Izaokas Žvaigždiškis LG 64
Izidorius Sevilietis šv. PO 7
Jeronimas šv. LG 19, LG 49, LG 56, DV 12, DV 25, PO 4–7
Jonas Auksaburnis šv. LG 7, LG 13, LG 22, LG 38, LG 41, LG 42, LG 56, DV 13, PO 11, AG 4, UR 15
Jonas Damaskietis šv. LG 2, LG 4, LG 56, LG 59, LG 62
Justinas šv. LG 17, LG 20, GS 44
Kiprijonas šv. LG 2, LG 4, LG 9, LG 20, LG 22, LG 23, LG 28, LG 42, DV 10, SC 26, OT 10
Kirilas Aleksandrietis šv. LG 2, SC 48, AG 3, AG 4, AG 7, AG 9
Kirilas Jeruzalietis šv. LG 11, LG 56, DV 16, AG 23
Klemensas Aleksandrietis AG 3
Klemensas Romietis šv. LG 20
Kleutgen LG 22, LG 25, LG 62
Laktancijus GS 69, DH 10
Marijus Viktorinas AG 3
Metodijus šv. LG 50
Mikalojus Kabasilas LG 11
Modestas Jeruzalietis šv. LG 59
Nikiforas šv. OE 15, OE 19
Origenas LG 6, LG 40–42, PO 7, AG 4, AG 7, AG 9
Paladijus LG 43
Paschazijus Radbertas LG 19
Petras Kanizijus šv. LG 51
Polikarpas šv. LG 29, PO 3
Primazijus LG 19
Pseudobazilijus LG 23
Pseudodionizas LG 22, LG 28
Pseudojeronimas PO 7
Pseudomakarijus LG 40
Pseudopetras Damianis LG 63
Robertas Belarminas šv. LG 25
Rosveidas (Vitae Patrum) LG 43
Sofronijus šv. LG 56
Teodoras Mopsvestietis šv. LG 22, DV 16, PO 7
Teodoras Studitas šv. OE 15
Teodoretas PO 7
Tertulijonas LG 6, LG 20, LG 22, LG 42, GS 22, GS 45, PO 4, AG 5
Timotiejus Aleksandrietis OE 15
Tomas Akvinietis šv. LG 7, LG 11, LG 16, LG 26, LG 40–42, LG 44, LG 49, DV 11, GS 25, GS 48, GS 69, PO 4, PO 5, PO 13, OT 16, AG 6, AG 9
Zinelli LG 22, LG 27
 

BAŽNYTINĖ RAŠTIJA

Ambrosiaster LG 22
Apaštalų bažnytinė konstitucija PO 7
Apaštalų kanonai OE 15
Apaštalų konstitucijos LG 29, PO 4, PO 6, PO 7, PO 9
Apaštalų konstitucijų epitomė PO 7
Apaštalų simbolis LG 8
Apaštalų tradicija LG 21, LG 22, LG 26, LG 57, PO 7
Didachė LG 17, LG 29, AG 9
Didaskalijos PO 6, PO 7
Egipto Bažnyčios konstitucijos LG 29
Konstantinopolio simbolis LG 52, AG 4
Laiškas Diognetui LG 38, DV 4, AG 15
Nikėjos-Konstantinopolio simbolis LG 8
senoviniai įrašai LG 50
Statuta Ecclesiae antiquae PO 4
Tėvų apoftegmos LG 43
Tridento Susirinkimo tikėjimo išpažinimas LG 8
Viešpaties testamentas PO 7
 

POPIEŽIAI

Aleksandras IV LG 49
Benediktas XIV LG 27, AA 26, OE 2, OE 13, OE 22
Benediktas XV:
– Maximum illud LG 17, LG 23, CD 6, AG 6, AG 24–26, AG 29, AG 38
– Spiritus Paraclitus DV 12, DV 24, DV 25
– kt. dokumentai LG 50, OE 6, GE Pratarmė
Celestinas I šv. LG 23
Eugenijus IV OE 13
Gelazijus I šv. LG 50
Grigalius I Didysis šv. LG 2, LG 19, LG 23, GS 69, PO 11, AG 4, DH 10
Grigalius VII NA 3
Inocentas I šv. LG 28, OE 11
Inocentas III OE 2, OE 11, OE 15, DH 10
Inocentas IV OE 2, OE 13, OE 22
Jonas XXIII:
– Ad Petri cathedram GS 92
– Mater et Magistra GS 21, GS 23, GS 25, GS 26, GS 43, GS 64–69, GS 71, GS 74, GS 75, OT 20, AA 8, AA 11, AA 14, AA 27, AA 29, AA 30, AA 32, AG 8, DH 6, GE Pratarmė, GE 1
– Pacem in terris GS 23, GS 26, GS 28, GS 34, GS 59, GS 60, GS 75, GS 80, GS 82, CD 12, DH 1–3, DH 6, DH 14, DH 15, GE Pratarmė, GE 1, GE 3, GE 12
– Princeps pastorum OT 19, AA 19, AG 6, AG 16, AG 17, AG 19, AG 26, AG 41, AG 42
– Sacerdotii nostri primordia PO 7, PO 12, OT Pratarmė, OT 8, OT 9, OT 19
– kt. dokumentai LG 21, GS 62, GS 63, GS 69, CD 3, OT 2, OT 8, OT 19, AA 1, AA 8, AA 10, GE Pratarmė, GE 6, GE 8, GE 10
Klemensas III DH 10
Klemensas VII OE 10
Klemensas VIII OE 2, OE 13, OE 21
Kornelijus I šv. LG 28
Leonas I Didysis šv. LG 21, LG 22, LG 26, LG 57, AG 4, OE 17, OE 19
Leonas IX šv. OE 2
Leonas X OE 2
Leonas XII OE 11
Leonas XIII:
– Adjutricem populi LG 62
– Caritatis studium LG 15
– Divinum illud LG 7, AG 4
– Grande munus LG 23
– Immortale Dei LG 36, DH 6
– Libertas praestantissimum GS 65, DH 2
– Providentissimus Deus DV 11, DV 24, OT 16
– Rerum novarum GS 67, GS 69, GS 71, AA 7
– Sancta Dei civitas AG 6
– Sapientiae christianae LG 8, LG 36
– Satis cognitum LG 8, LG 15, LG 20, LG 27
– kt. dokumentai LG 15, LG 19, LG 20, LG 27, LG 45, CD 35, AA 10, OE 1, OE 2, OE 5, OE 11, DH 13
Mikalojus I šv. OE 11, OE 15
Mikalojus III OE 2
Paulius III OE 2
Paulius V OE 2
Paulius VI:
– Encikl. Ecclesiam suam GS 21, GS 23, GS 40, CD 13, PO 3, PO 9, OT 9, OT 15, OT 16, OT 19, DH 11, GE 11
– Encikl. Mysterium fidei CD 15, PO 5, PO 13
– Motu proprio Apostolica sollicitudo CD 5, AG 29
– Motu proprio Sacram liturgiam CD 15
– Kalba Jungtinių Tautų Organizacijoje GS 80, GE 3
– kalbos Susirinkime LG 21, LG 54, AG 4, AG 6, AG 12, AG 29
– Apašt. laiškas Summi Dei Verbum OT Pratarmė, OT 2, OT 5, OT 6, OT 11, OT 13, OT 19
– kt. dokumentai LG 43–45, GS 35, GS 45, GS 51, GS 62, GS 68, CD 9, CD 35, PO 6, PO 7, PO 11, OT 16, OT 19, OT 22, AG 22, DH 3, GE Pratarmė, GE 6, GE 8, GE 9, GE 10
Pijus IV OE 2
Pijus VI OE 2, OE 19
Pijus VII OE 10
Pijus IX LG 25, LG 27, LG 59, OE 2
Pijus X šv.:
– Apašt. paraginimas Haerent animo LG 41, PO 7, PO 12, OT Pratarmė, OT 8, OT 19
– kt. dokumentai LG 62, CD 18, AA 10, AA 12
Pijus XI:
– Encikl. Ad catholici sacerdotii LG 41, PO 12, PO 16, OT Pratarmė, OT 5, OT 6, OT 19
– Encikl. Casti connubii LG 40, LG 41, GS 48, GS 49, GS 51, AA 11
– Encikl. Divini illius magistri GE Pratarmė, GE 1–3, GE 5, GE 6, GE 8
– Encikl. Divini Redemptoris GS 21, GS 65, GS 67
– Encikl. Ecclesiam Dei LG 69
– Encikl. Miserentissimus Redemptor LG 10, LG 62
– Encikl. Mit brennender Sorge DV 15, DH 2, GE 3
– Encikl. Non abbiamo bisogno GE 3, GE 6
– Encikl. Quadragesimo anno LG 33, GS 25, GS 39, GS 59, GS 64, GS 65, GS 67, GS 68, GS 71, AA 7, AA 13
– Encikl. Quamvis nostra AA 23, AA 26
– Encikl. Rerum Ecclesiae LG 17, LG 23, CD 6, AA 2, AG 6, AG 23, AG 38, AG 39
– Encikl. Rerum omnium LG 40
– Encikl. Rerum Orientalium LG 15, OE 6
– Encikl. Ubi arcano AA 6
– kt. dokumentai LG 43, LG 50, GS 58, GS 75, AA 20, DH 13, GE 4, GE 11
Pijus XII:
– Encikl. Ad apostolorum principis GS 21
– Encikl. Ad coeli reginam LG 59, LG 67
– Encikl. Divino afflante Spiritus DV 11, DV 12, DV 23, DV 25
– Encikl. Evangelii praecones OT 19, AA 11, AG 6, AG 23, AG 25, AG 26, AG 38, AG 41, AG 42
– Encikl. Fidei donum LG 17, LG 23, CD 7, AG 6, AG 26, AG 38
– Encikl. Fulgens corona LG 69
– Encikl. Humani generis LG 8, DV 10, OT 15, OT 16, GE 11
– Encikl. Mediator Dei LG 10, LG 11, LG 28, LG 50, CD 15, OT 8, OT 19
– Encikl. Musicae sacrae OT 19
– Encikl. Mystici Corporis LG 7, LG 8, LG 20, LG 27, LG 40, LG 46, LG 49, LG 50, LG 58, PO 5, OT 19, DH 10
– Encikl. Orientalis Ecclesiae LG 15
– Encikl. Le pèlerinage à Lourdes AA 18
– Encikl. Sacra virginitas PO 16, OT 10, OT 19
– Encikl. Saeculo exeunte AG 23, AG 26
– Encikl. Sertum laetitiae GS 69, AA 31
– Encikl. Summi Pontificatus AA 6, DH 13
– Apašt. konst. Exsul familia CD 18
– Apašt. konst. Munificentissimus Deus LG 59, DV 10
– Apašt. konst. Provida Mater LG 40, LG 43, LG 45
– Apašt. konst. Sacramentum ordinis LG 28
– Apašt. konst. Sedes sapientiae LG 45, OT 1, OT 2, OT 6, OT 19, OT 22, AG 26
– Motu proprio Cleri sanctitati OT 2
– Motu proprio Crebrae allatae OE 18
– Motu proprio Cum nobis OT 2
– Motu proprio Cum supremae OE 4, OE 7, OE 8, OE 10, OE 11, OE 17, OE 18
– Motu proprio Quandoquidem OT 22
– Apašt. paraginimas Menti nostrae LG 42, PO 12, OT Pratarmė, OT 2, OT 3, OT 6, OT 8–11, OT 19, OT 22, AA 25
– kreipimaisi per radiją Kalėdų proga: (1941) GS 59, GS 65; (1942) GS 67, GS 71, GS 75, DH 2, GE 1; (1944) GS 75, DH 1; (1952) AA 11; (1954) GS 69, GS 80
– Kreipimasis per radiją Sekminių proga (1941) GS 69, GS 71, GS 75, AA 7, DH 6, GE 3
– kt. dokumentai LG 10, LG 15, LG 33, LG 36, LG 37, LG 40, LG 41, LG 43, LG 45, LG 46, LG 50, LG 62, LG 67, GS 16, GS 42, GS 50, GS 51, GS 63, GS 64, GS 67, GS 68, GS 71, GS 80, CD 18, CD 35, OT 5, OT 16, OT 22, AA 1, AA 8, AA 10, AA 11, AA 12, AA 17–20, AA 25, AA 29, AA 31, AG 3, AG 6, DH 10, DH 13, DH 14, GE Pratarmė, GE 3, GE 5, GE 6–8, GE 10
 

KANONŲ TEISĖ

Gracijono „Dekretas“ GS 69, PO 4, PO 17
Kanonų teisės kodeksas (1917):
– kan. 124 LG 41
– kan. 125 ss PO 18
– kan. 227 LG 22
– kan. 329 LG 20
– kan. 390 PO 7
– kan. 423–428 PO 7
– kan. 478 s LG 43
– kan. 682 LG 37
– kan. 782 OE 14
– kan. 1322 s LG 25
– kan. 1327 LG 23
– kan. 1350 LG 23
– kan. 1351 DH 10
– kan. 1357 OT 7
Rytų Bažnyčios teisės kodeksas:
– kan. 216–314, 324–339, 362–391 LG 24
 

ROMOS KURIJA

Biblinė komisija DV 11, DV 19, DV 23, OT 16
Kongregacijos:
– Apeigų k. OT 8, OT 16
– Konsistorijos k. CD 43
– Rytų Bažnyčių k. OE 14, OE 18, OE 21
– Sakramentų teikimo k. OT 6
– Seminarijų ir universitetų k. OT 2, OT 6, OT 8
– Susirinkimo k. AA 19, AA 24
– Šventosios Oficijos k. LG 15, LG 16, LG 49, DV 11, OE 14, OE 18, OE 21
– Tikėjimo skleidimo k. AG 9, AG 26, AG 29, OE 14, OE 21
– Vienuolių reikalų k. CD 43, OT 2, OT 6, OT 22, AG 26
 

LEIDĖJAI

Bardy LG 22
Bonwetsch LG 50
Borgnet GS 69
Botte LG 21, LG 26, PO 7
Butler LG 43
Cramer AG 4
Denzinger (Ritus Orientalium) PO 7
Diehl LG 50
Ferotin PO 4
Friedberg GS 69, PO 4, PO 17, DH 10
Funk LG 13, LG 17, LG 20, LG 26–29, LG 38, LG 41, DV 4, SC 5, SC 41, PO 3, PO 5–7, PO 9, AG 9
Harnack PO 7
Hartel LG 2, LG 4, LG 9, LG 21, LG 23, LG 28, DV 10, SC 26
Harvey LG 4, LG 13, LG 17, LG 20, LG 56, DV 7, DV 16, DV 25
Kalff PO 7
Mansi LG 22, LG 25, LG 27–29, LG 45, LG 52, LG 57, LG 62, LG 67, CD 12, PO 17, UR 3, UR 6, UR 18, DH 10
Mohlberg LG 6, LG 21, SC 5, PO 2
Munier PO 4
Otto GS 44
Rahmani PO 7
Sagnard LG 4, LG 13, LG 20, DV 18, GS 57
Schermann PO 7
Schwartz LG 23
Swete PO 7
Tonneau LG 21
Vogel-Elze PO 2
 

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA:
– Žmogaus teisių deklaracija GE Pratarmė
– Vaiko teisių deklaracija GE Pratarmė
 

Paschini P. Vita e opere di Galileo Galilei GS 36

 

 

©  Vertimas į lietuvių kalbą, Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2000
Tekstą internetui parengė Katalikų interneto tarnyba pagal leidinį:
Visuotinis Vatikano II Susirinkimas. Konstitucijos. Dekretai. Deklaracijos. – Vilnius, AIDAI, 2000.

Kiti Katalikų Bažnyčios dokumentai lietuvių kalba: www.lcn.lt/b_dokumentai