V i s u o t i n i o   V a t i k a n o   I I   S u s i r i n k i m o   d o k u m e n t a iD O K U M E N T Ų   P A V A D I N I M Ų
S U T R U M P I N I MŲ   R O D Y K L Ė


SUTRUMPINIMAI ABĖCĖLINE TVARKA

AA

Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo Apostolicam actuositatem

AG

Dekretas dėl Bažnyčios misijinės veiklos Ad Gentes

CD

Dekretas dėl vyskupų pastoracinių pareigų Bažnyčioje Christus Dominus

DH

Tikėjimo laisvės deklaracija Dignitatis humanae

DV

Dogminė konstitucija apie Dievo Apreiškimą Dei Verbum

GE

Krikščioniškojo auklėjimo deklaracija Gravissimum educationis

GS

Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes

IM

Dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter mirifica

LG

Dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen gentium

NA

Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra aetate

OE

Dekretas dėl Rytų katalikų Bažnyčių Orientalium Ecclesiarum

OT

Dekretas dėl kunigų ugdymo Optatam totius

PC

Dekretas dėl vienuoliškojo gyvenimo tinkamo atnaujinimo Perfectae caritatis

PO

Dekretas dėl kunigų tarnybos ir gyvenimo Presbyterorum Ordinis

SC

Konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium

UR

Dekretas dėl ekumenizmo Unitatis redintegratio


 

SUTRUMPINIMAI DOKUMENTŲ PUBLIKAVIMO TVARKA

Dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen gentium

LG

Dogminė konstitucija apie Dievo Apreiškimą Dei Verbum

DV

Konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium

SC

Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes

GS

Dekretas dėl vyskupų pastoracinių pareigų Bažnyčioje Christus Dominus

CD

Dekretas dėl kunigų tarnybos ir gyvenimo Presbyterorum Ordinis

PO

Dekretas dėl kunigų ugdymo Optatam totius

OT

Dekretas dėl vienuoliškojo gyvenimo tinkamo atnaujinimo Perfectae caritatis

PC

Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo Apostolicam actuositatem

AA

Dekretas dėl Bažnyčios misijinės veiklos Ad Gentes

AG

Dekretas dėl ekumenizmo Unitatis redintegratio

UR

Dekretas dėl Rytų katalikų Bažnyčių Orientalium Ecclesiarum

OE

Dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter mirifica

IM

Tikėjimo laisvės deklaracija Dignitatis humanae

DH

Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra aetate

NA

Krikščioniškojo auklėjimo deklaracija Gravissimum educationis

GE


 

SUTRUMPINIMAI DOKUMENTŲ PRIĖMIMO CHRONOLOGINE TVARKA

1963 12 04

Konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium

SC

 

Dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter mirifica

IM

1964 11 21

Dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen gentium

LG

 

Dekretas dėl Rytų katalikų Bažnyčių Orientalium Ecclesiarum

OE

 

Dekretas dėl ekumenizmo Unitatis redintegratio

UR

1965 10 28

Dekretas dėl vyskupų pastoracinių pareigų Bažnyčioje Christus Dominus

CD

 

Dekretas dėl vienuoliškojo gyvenimo tinkamo atnaujinimo Perfectae caritatis

PC

 

Dekretas dėl kunigų ugdymo Optatam totius

OT

 

Krikščioniškojo auklėjimo deklaracija Gravissimum educationis

GE

 

Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra aetate

NA

1965 11 18

Dogminė konstitucija apie Dievo Apreiškimą Dei Verbum

DV

 

Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo Apostolicam actuositatem

AA

1965 12 07

Tikėjimo laisvės deklaracija Dignitatis humanae

DH

 

Dekretas dėl Bažnyčios misijinės veiklos Ad Gentes

AG

 

Dekretas dėl kunigų tarnybos ir gyvenimo Presbyterorum Ordinis

PO

 

Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes

GS

 

 

 

©  Vertimas į lietuvių kalbą, Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2000
Tekstą internetui parengė Katalikų interneto tarnyba pagal leidinį:
Visuotinis Vatikano II Susirinkimas. Konstitucijos. Dekretai. Deklaracijos. – Vilnius, AIDAI, 2000.

Kiti Katalikų Bažnyčios dokumentai lietuvių kalba: www.lcn.lt/b_dokumentai