V i s u o t i n i o   V a t i k a n o   I I   S u s i r i n k i m o   d o k u m e n t a iLEIDĖJŲ PRATARMĖ


1. Panaudotas vertimas: II Vatikano Susirinkimo dokumentai / Vertė prel. Vytautas Balčiūnas ir Anicetas Tamošaitis SJ. – So. Boston: Krikščionis gyvenime, 1967. – D. 1: Konstitucijos; Tas pat. – 1968. – D. 2: Dekretai ir pareiškimai.

2. Vertimo tekstas lygintas su lotynišku originalu ir prancūzišku vertimu kn.: Concile œcuménique Vatican II: Constitutions, décrets, déclarations, messages. – Paris: Éditions du Centurion, 1967.

3. Dokumentų pavadinimuose išlaikomas tradicinis Bažnyčios raštų žymėjimas pirmais lotyniško teksto žodžiais: Ad Gentes („Tautoms...“), Apostolicam actuositatem („Apaštališkąjį veiklumą...“), Christus Dominus („Kristus Viešpats...“), Dei Verbum („Dievo žodį...“), Dignitatis humanae („Žmogaus orumą...“), Gaudium et spes („Džiaugsmas ir viltis...“), Gravissimum educationis („Auklėjimo didžią...“), Inter mirifica („Tarp nuostabiausių...“), Lumen gentium („Tautų šviesa...“), Nostra aetate („Mūsų laikais...“), Optatam totius („Trokštamą visõs...“), Orientalium Ecclesiarum („Rytų Bažnyčių...“), Perfectae cariatis („Tobulõs meilės...“), Presbyterorum Ordinis („Kunigų luomo...“), Sacrosanctum Concilium („Šventasis Susirinkimas...“), Unitatis redintegratio („Vienybės atkūrimas...“).

4. Praleidžiama dokumentų pradžios formulė: Paulus episcopus Servus servorum Dei una cum Sacrosancti Concilii Patribus ad perpetuam rei memoriam [„Paulius, Vyskupas, Dievo tarnų tarnas, išvien su Šventojo Susirinkimo Tėvais, amžino atminimo tikslu“].

5. Po kiekvienu dokumentu nurodoma jo priėmimo data, bet praleidžiama pabaigos formulė: Haec omnia et singula, quae in hac Constitutione [variantai: hac Consitutione dogmatica / hoc Decreto / hac Declaratione] edicta sunt, placuerunt Patribus [var.: Sacrosancti Concilii Patribus]. Et Nos, Apostolica a Christo Nobis tradita potestate, illa [var.: illam / illud], una cum Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto approbamus, decernimus ac statuimus et quae [var.: quae ita] synodaliter statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus. // Romae, apud S. Petrum, die [...] mensis [...] anno [...]. // Ego Paulus Catholicae Ecclesiae Episcopus. // (Sequuntur Patrum subsignationes) [„Visuma ir kiekviena šios Konstitucijos {var.: šios Dogminės konstitucijos / šio Dekreto / šios Deklaracijos} nuostatų patenkino Tėvus {var.: Šventojo Susirinkimo Tėvus}. Ir Mes, išvien su garbingaisiais Tėvais, Kristaus Mums perduotąja apaštališkąja galia Šventojoje Dvasioje tai patvirtiname, nutariame bei nustatome ir visa, kas nustatyta Susirinkimo, įsakome paskelbti Dievo garbei. // Roma, prie šv. Petro kapo, {...} metų {...} mėnesio {...} diena. // Aš, Paulius, Katalikų Bažnyčios Vyskupas. // (Toliau – Tėvų parašai)“].

6. Dokumentų skyrelių antraštės, kurių nėra lotyniškame originale, redaguotos pagal minėtąjį prancūzišką leidimą, reikiamose vietose papildytos ir išspausdintos kursyvu.

7. Kiekviename dokumente laikomasi ištisinės išnašų numeracijos.

 

 

©  Vertimas į lietuvių kalbą, Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2000
Tekstą internetui parengė Katalikų interneto tarnyba pagal leidinį:
Visuotinis Vatikano II Susirinkimas. Konstitucijos. Dekretai. Deklaracijos. – Vilnius, AIDAI, 2000.

Kiti Katalikų Bažnyčios dokumentai lietuvių kalba: www.lcn.lt/b_dokumentai